Dz.U.02.153.1271 

2003.01.01  zm. Dz.U.2002.240.2052  art. 91

2003.10.17  zm. Dz.U.2003.171.1663  art. 3

2003.11.29  zm. Dz.U.2003.192.1873  art. 4 ust. 2

2003.12.31  zm. Dz.U.2003.228.2261  art. 1

2004.01.01  zm. Dz.U.2003.124.1153  art. 33

2004.01.14  zm. Dz.U.2003.228.2256  art. 11

2007.11.27  zm.wyn.z Dz.U.2007.221.1650  pkt 2

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo o ustroju s?dów administracyjnych i ustaw? - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi.

(Dz. U. z dnia 20 wrze?nia 2002 r.)

 

Rozdzia? 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa - Prawo o ustroju s?dów administracyjnych wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 2. Ustawa - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 3. Traci moc ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym S?dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1177).

 

Rozdzia? 2

Zmiany w przepisach obowi?zuj?cych

Art. 4. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 1 w pkt 3 skre?la si? wyrazy ", a tak?e mi?dzy tymi organami a s?dami";

  2)  w art. 5 w § 2 skre?la si? pkt 2;

  3)  w art. 22 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.     Spory kompetencyjne mi?dzy organami jednostek samorz?du terytorialnego a organami administracji rz?dowej rozstrzyga s?d administracyjny.";

  4)  w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.     Je?eli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niew?a?ciwy w sprawie, niezw?ocznie przekazuje je do organu w?a?ciwego. Przekazanie sprawy do organu w?a?ciwego nast?puje w drodze postanowienia, na które s?u?y za?alenie.";

  5)  art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. § 1.        Je?eli podanie dotyczy kilku spraw podlegaj?cych za?atwieniu przez ró?ne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy nale??ce do jego w?a?ciwo?ci. Równocze?nie zawiadomi wnosz?cego podanie, ?e w sprawach innych powinien wnie?? odr?bne podanie do w?a?ciwego organu, i poinformuje go o tre?ci § 2. Zawiadomienie nast?puje w drodze postanowienia, na które s?u?y za?alenie.

§ 2.    Odr?bne podanie z?o?one zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od daty dor?czenia postanowienia uwa?a si? za z?o?one w dniu wniesienia pierwszego podania.

§ 3.    Je?eli podanie wniesiono do organu niew?a?ciwego, a organu w?a?ciwego nie mo?na ustali? na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, ?e w?a?ciwym w sprawie jest s?d powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnosz?cemu. Zwrot podania nast?puje w drodze postanowienia, na które s?u?y za?alenie.

§ 4.    Organ nie mo?e jednak zwróci? podania z tej przyczyny, ?e w?a?ciwym w sprawie jest s?d powszechny, je?eli w tej sprawie s?d uzna? si? ju? za niew?a?ciwy.";

  6)  w art. 138 skre?la si? § 3;

  7)  skre?la si? dzia? V "Rozstrzyganie sporów o w?a?ciwo?? mi?dzy organami administracji publicznej a s?dami powszechnymi".

Art. 5. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070 i Nr 129, poz. 1102) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  dodaje si? art. 1991 w brzmieniu:

"Art. 1991.       S?d nie mo?e odrzuci? pozwu z tego powodu, ?e do rozpoznania sprawy w?a?ciwy jest organ administracji publicznej lub s?d administracyjny, je?eli organ administracji publicznej lub s?d administracyjny uzna?y si? w tej sprawie za niew?a?ciwe.";

  2)  w art. 781 w § 2 w zdaniu pierwszym wyraz "Innym" zast?puje si? wyrazami "Tytu?om egzekucyjnym pochodz?cym od s?du administracyjnego oraz innym".

Art. 6. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090 i Nr 141, poz. 1178) w art. 40 w § 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 7. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa?eniu ?o?nierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.   Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach okre?lonych w ust. 1 ?o?nierz mo?e wnie??, w terminie siedmiu dni od daty dor?czenia mu decyzji, odwo?anie do organu wojskowego wy?szego stopnia na zasadach okre?lonych w Kodeksie post?powania administracyjnego, a tak?e skarg? do s?du administracyjnego.".

Art. 8. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 i Nr 126, poz. 1069) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymuj? brzmienie:

"2.   Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? op?at za czynno?ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci, stanowi?cych podstaw? do zas?dzenia przez s?dy kosztów zast?pstwa prawnego i kosztów adwokackich, maj?c na wzgl?dzie, ?e ustalenie op?aty wy?szej ni? stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczaj?cej sze?ciokrotno?ci tej stawki, mo?e by? uzasadnione rodzajem i zawi?o?ci? sprawy oraz niezb?dnym nak?adem pracy adwokata.

3.     Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, stawki minimalne za czynno?ci adwokackie, o których mowa w ust. 1, maj?c na wzgl?dzie rodzaj i zawi?o?? sprawy oraz wymagany nak?ad pracy adwokata.";

  2)  w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegó?owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzgl?dnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowi?cych podstaw? ich ustalania oraz maksymalnej wysoko?ci op?at za udzielon? pomoc.";

  3)  w art. 69 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 9. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczo?ci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) skre?la si? art. 16.

Art. 10. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 i Nr 126, poz. 1069) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 10 w pkt 2 po wyrazach "s?dem apelacyjnym" dodaje si? wyrazy ", przed wojewódzkim s?dem administracyjnym";

  2)  w art. 223 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegó?owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzgl?dnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowi?cych podstaw? ich ustalania oraz maksymalnej wysoko?ci op?at za udzielon? pomoc.";

  3)  w art. 225 ust. 2 i 3 otrzymuj? brzmienie:

"2.   Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? op?at za czynno?ci radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci, stanowi?cych podstaw? do zas?dzenia przez s?dy kosztów zast?pstwa prawnego, maj?c na wzgl?dzie, ?e ustalenie op?aty wy?szej ni? stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczaj?cej sze?ciokrotno?ci tej stawki, mo?e by? uzasadnione rodzajem i zawi?o?ci? sprawy oraz niezb?dnym nak?adem pracy radcy prawnego.

3.     Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, stawki minimalne za czynno?ci radców prawnych, o których mowa w ust. 1, maj?c na wzgl?dzie rodzaj i zawi?o?? sprawy oraz wymagany nak?ad pracy radcy prawnego.";

  4)  w art. 31 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  5)  w art. 311 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 11. W ustawie z dnia 16 wrze?nia 1982 r. o pracownikach urz?dów pa?stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 367 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Od orzecze? komisji dyscyplinarnej II instancji stronom s?u?y odwo?anie do w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania obwinionego s?du apelacyjnego - s?du pracy i ubezpiecze? spo?ecznych. Do rozpoznania odwo?ania stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia s?du apelacyjnego kasacja nie przys?uguje.";

  2)  w art. 38 skre?la si? ust. 2;

  3)  w art. 39 skre?la si? wyrazy "w sprawach niewymienionych w art. 38 ust. 1".

Art. 12. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.   Odmow?, o której mowa w ust. 3, lub niezachowanie wymogów okre?lonych w tym przepisie, mo?na zaskar?y? do s?du administracyjnego w terminie 30 dni; w post?powaniu przed s?dem stosuje si? odpowiednio przepisy o zaskar?aniu do s?du decyzji administracyjnych.";

  2)  w art. 58 skre?la si? ust. 3.

Art. 13.  (uchylony).

Art. 14. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w art. 28 w ust. 4 skre?la si? wyrazy "na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie post?powania administracyjnego".

Art. 15. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno?ci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 33 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie "Na decyzje te mo?e by? wniesiona skarga do s?du administracyjnego.";

  2)  w art. 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6.   Od decyzji, o których mowa w ust. 2-5, przys?uguje skarga do s?du administracyjnego.".

Art. 16. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 126, poz. 1383) w art. 14:

  1)  w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.   Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia mo?e zaskar?y? do s?du administracyjnego prawomocn? uchwa?? organu samorz?du lekarzy w sprawach, o których mowa w ust. 1.".

Art. 17. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 102a otrzymuje brzmienie:

"Art. 102a.      W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje si? przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).".

Art. 18.  (uchylony).

Art. 19. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? o samorz?dzie terytorialnym i ustaw? o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.   Do post?powania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego.".

Art. 20. W ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) w art. 13 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 21.  (uchylony).

Art. 22. W ustawie z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34 i Nr 150, poz. 1239) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 161 w zdaniu pierwszym wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego.";

  2)  w art. 171 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.   Od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego odwo?awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów s?u?y skarga do s?du administracyjnego.".

Art. 23. W ustawie z dnia 27 wrze?nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 76 w ust. 1 wyrazy "Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpiecze? Spo?ecznych" zast?puje si? wyrazami "Izby Pracy, Ubezpiecze? Spo?ecznych i Spraw Publicznych".

Art. 24. W ustawie z dnia 12 pa?dziernika 1990 r. o Stra?y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) w art. 136b w ust. 5 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 25. W ustawie z dnia 25 pa?dziernika 1990 r. o zwrocie maj?tku utraconego przez zwi?zki zawodowe i organizacje spo?eczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1113) w art. 7:

  1)  w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  3)  skre?la si? ust. 5;

  4)  w ust. 6 wyrazy "Naczelny S?d Administracyjny" zast?puje si? wyrazami "s?d administracyjny".

Art. 26. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120, poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 114, poz. 1189 oraz z 2001 r. Nr 101, poz. 1089 i Nr 129, poz. 1438) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa mo?e zaskar?y? prawomocn? uchwa?? samorz?du, podj?t? w sprawach, o których mowa w ust. 1, do s?du administracyjnego.".

Art. 27. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 559) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.   Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia mo?e zaskar?y? do s?du administracyjnego prawomocn? uchwa?? samorz?du piel?gniarek i po?o?nych w sprawach, o których mowa w ust. 2.".

Art. 28. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia mo?e zaskar?y? do s?du administracyjnego prawomocn? uchwa?? samorz?du aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1.".

Art. 29.  (uchylony).

Art. 30. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 i Nr 113, poz. 984) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 16 w ust. 3 wyrazy "Naczelnym S?dem Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dem administracyjnym";

  2)  w art. 19 wyrazy "Naczelnym S?dem Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dem administracyjnym".

Art. 31. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa?stwowej Stra?y Po?arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230) w art. 124j wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 32. W ustawie z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1178) w art. 34a w ust. 1:

  1)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w zwi?zku z jego udzia?em w post?powaniu przed s?dem administracyjnym,";

  2)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek w?a?ciwego prokuratora:

a)    w przypadkach okre?lonych w dziale IV Kodeksu post?powania administracyjnego,

b)    w zwi?zku z udzia?em prokuratora w post?powaniu przed s?dem administracyjnym,";

  3)  skre?la si? pkt 6.

Art. 33. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 117, poz. 1007) w art. 150 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Do rozpoznania skargi wniesionej do s?du administracyjnego na ostateczne orzeczenie komisji do spraw szkód górniczych stosuje si? przepisy o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi.".

Art. 34. W ustawie z dnia 12 pa?dziernika 1994 r. o samorz?dowych kolegiach odwo?awczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 i Nr 154, poz. 1799) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  art. 2a otrzymuje brzmienie:

"Art. 2a. 1.      Obszar w?a?ciwo?ci miejscowej kolegium okre?la, w drodze rozporz?dzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorz?dowych Kolegiów Odwo?awczych.

2.    Organem wy?szego stopnia w stosunku do organów samorz?du województwa jest kolegium maj?ce siedzib? w mie?cie b?d?cym siedzib? w?adz samorz?du województwa.";

  2)  w art. 6:

a)  w ust. 4 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

"S?d administracyjny wyznacza rozpraw? w tej sprawie w terminie przypadaj?cym w ci?gu 30 dni od dnia przekazania odpowiedzi na skarg?.",

b)  w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisów art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.";

  3)  w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Kontrol? orzecznictwa kolegiów sprawuje s?d administracyjny.";

  4)  skre?la si? art. 22.

Art. 35. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy?szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800) w art. 96 skre?la si? wyrazy "na zasadach przewidzianych w Kodeksie post?powania administracyjnego".

Art. 36. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zak?ad Narodowy imienia Ossoli?skich (Dz. U. Nr 23, poz. 121) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 14 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 15 w ust. 4 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 37. W ustawie z dnia 26 pa?dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 24 w ust. 4 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 38. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 i Nr 113, poz. 984) w art. 48 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 39. W ustawie z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu post?powania cywilnego, rozporz?dze? Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upad?o?ciowe i Prawo o post?powaniu uk?adowym, Kodeksu post?powania administracyjnego, ustawy o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189 i z 1997 r. Nr 133, poz. 882) skre?la si? art. 10.

Art. 40. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S?u?bie Wi?ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 132a w ust. 1 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 41. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 41a w ust. 2 po wyrazach "zast?pstwa prawnego" dodaje si? wyrazy ", maj?c na wzgl?dzie rodzaj i zawi?o?? sprawy oraz wymagany nak?ad pracy doradcy podatkowego";

  2)  dodaje si? art. 41b w brzmieniu:

"Art. 41b. 1.      Koszty pomocy prawnej udzielonej przez doradc? podatkowego z urz?du ponosi Skarb Pa?stwa.

2.    Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegó?owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzgl?dnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowi?cych podstaw? ich ustalania oraz maksymalnego wynagrodzenia doradcy podatkowego za udzielon? pomoc.".

Art. 42.  (uchylony).

Art. 43. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 i Nr 76, poz. 691) w art. 57 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 44.  (uchylony).

Art. 45. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Spo?ecznej (Dz. U. Nr 30, poz. 163) w art. 14 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 46. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s?u?by w organach bezpiecze?stwa pa?stwa lub wspó?pracy z nimi w latach 1944-1990 osób pe?ni?cych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676 i Nr 84, poz. 765) w art. 7 w ust. 1 pkt 8b otrzymuje brzmienie:

"8b)    osoba nieb?d?ca s?dzi?, ubiegaj?ca si? o stanowisko s?dziego s?du administracyjnego - Prezesowi Naczelnego S?du Administracyjnego,".

Art. 47.  (uchylony).

Art. 48. W ustawie z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach post?powania administracyjnego i s?dowego w zwi?zku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 494) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 2:

a)  w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego",

b)  w ust. 3:

–  w zdaniu pierwszym wyrazy "Naczelny S?d Administracyjny" zast?puje si? wyrazami "s?d administracyjny",

–  skre?la si? zdanie trzecie;

  2)  w art. 4 wyrazy "i s?dy powszechne" zast?puje si? wyrazami ", s?dy powszechne i wojewódzkie s?dy administracyjne".

Art. 49. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 60 w ust. 1 po wyrazach "Naczelnego S?du Administracyjnego" dodaje si? wyrazy " i innych s?dów administracyjnych";

  2)  w art. 169 w ust. 5 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  3)  w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Prezes Urz?du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, na podstawie wyników post?powania wyja?niaj?cego, a tak?e podejmuje decyzje w sprawach okre?lonych w art. 178 ust. 3 i 4, art. 183 ust. 3 i 4 oraz w art. 188 ust. 3 i 4. Na decyzje przys?uguje skarga do s?du administracyjnego.".

Art. 50. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju s?dów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 26 w § 1 wyrazy "Naczelnym S?dzie Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dzie administracyjnym".

Art. 51. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 65 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  (uchylony).

Art. 52. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w art. 21 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 53. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 171:

a)  w § 3 dodaje si? zdanie drugie w brzmieniu:

"Zwrot podania nast?puje w formie postanowienia, na które s?u?y za?alenie.",

b)  dodaje si? § 4 w brzmieniu:

"§ 4.     Organ podatkowy nie mo?e zwróci? podania z tej przyczyny, ?e w?a?ciwy jest s?d powszechny, je?eli w tej sprawie s?d uzna? si? za niew?a?ciwy.";

  2)  w art. 233 skre?la si? § 3;

  3)  w art. 297 w § 1:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w zwi?zku z jego udzia?em w post?powaniu przed s?dem administracyjnym,",

b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek w?a?ciwego prokuratora:

a)    w przypadkach okre?lonych w dziale IV Kodeksu post?powania administracyjnego,

b)    w zwi?zku z udzia?em prokuratora w post?powaniu przed s?dem administracyjnym,",

c)  skre?la si? pkt 6.

Art. 54. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178 i Nr 144, poz. 1208) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 141a w ust. 5 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 141b w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  3)  w art. 144 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  4)  w art. 145 w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  5)  w art. 147 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 55. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070) w art. 28 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 56. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz?dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 90a otrzymuje brzmienie:

"Art. 90a.     W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje si? przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).".

Art. 57. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz?dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) art. 88a otrzymuje brzmienie:

"Art. 88a.     W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje si? przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).".

Art. 58. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w art. 173:

  1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Na rozstrzygni?cia G?ównej Komisji Orzekaj?cej w przedmiocie stwierdzenia niewa?no?ci, uchylenia prawomocnego rozstrzygni?cia oraz na prawomocne rozstrzygni?cia ko?cz?ce post?powanie w toku instancji s?u?y skarga do s?du administracyjnego.",

  2)  w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 59. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s?u?bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237) w art. 56 skre?la si? ust. 3.

Art. 60. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami?ci Narodowej - Komisji ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 43 w zdaniu drugim wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 61. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorz?dowych kolegiach odwo?awczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1124) skre?la si? art. 2.

Art. 62. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 36 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 42:

a)  w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "Naczelnemu S?dowi Administracyjnemu" zast?puje si? wyrazami "s?dowi administracyjnemu",

b)  w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "Naczelnemu S?dowi Administracyjnemu" zast?puje si? wyrazami "s?dowi administracyjnemu";

  3)  w art. 48c w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  4)  w art. 48f w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  5)  w art. 48j w zdaniu ko?cowym wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  6)  w art. 48k:

a)  w ust. 1 wyrazy "Naczelny S?d Administracyjny" zast?puje si? wyrazami "S?d administracyjny",

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Przepisów art. 55 § 2 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.";

  7)  w art. 48l wyrazy "Naczelny S?d Administracyjny" zast?puje si? wyrazami "s?d administracyjny";

  8)  w art. 48? wyrazy "rewizji nadzwyczajnej" zast?puje si? wyrazami "skargi kasacyjnej".

Art. 63. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by?ych hitlerowskich obozów zag?ady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 18 w ust. 2 wyrazy "Naczelnym S?dem Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dem administracyjnym".

Art. 64. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S?u?bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 804) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 74 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 81 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 65. W ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpiecze?stwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) w art. 17 w ust. 4 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 66.  (uchylony).

Art. 67. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w?asno?ci przemys?owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 69 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 248 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  3)  w art. 249:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Skarg?, w celu wypowiedzenia si? co do jej zasadno?ci, Prezes Urz?du Patentowego przekazuje do rozpatrzenia Izbie Odwo?awczej.",

b)  w ust. 2 wyrazy "Naczelnemu S?dowi Administracyjnemu" zast?puje si? wyrazami "s?dowi administracyjnemu";

  4)  w art. 250 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  5)  w art. 254 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  6)  w art. 257 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  7)  w art. 264 w ust. 2 wyrazy "Naczelnym S?dem Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dem administracyjnym".

Art. 68. W ustawie z dnia 15 wrze?nia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.   Je?eli wojewoda wyda? rozstrzygni?cie nadzorcze stwierdzaj?ce niewa?no?? uchwa?y w sprawie przeprowadzenia referendum, w przypadku uwzgl?dnienia przez s?d administracyjny skargi z?o?onej na to rozstrzygni?cie, referendum przeprowadza si? w dzie? wolny od pracy, najpó?niej w 50 dniu od dnia uprawomocnienia si? wyroku s?du administracyjnego.";

  2)  w art. 20:

a)  w ust. 1 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego",

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   S?d administracyjny rozpatruje skarg? w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skarg? kasacyjn? wnosi si? w terminie 14 dni.";

  3)  w art. 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)   od dnia uprawomocnienia si? wyroku, o którym mowa w art. 20 ust. 3.";

  4)  w art. 24a:

a)  w ust. 2 wyrazy "Naczelny S?d Administracyjny" zast?puje si? wyrazami "s?d administracyjny",

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.   Na rozstrzygni?cie nadzorcze wojewody uniewa?niaj?ce uchwa?? rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo?ania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) radzie gminy s?u?y skarga do s?du administracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygni?cia nadzorczego. S?d administracyjny rozpatruje skarg? w terminie 14 dni od dnia jej zg?oszenia. Skarg? kasacyjn? wnosi si? w terminie 14 dni.";

  5)  w art. 26:

a)  w ust. 1 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego",

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   S?d administracyjny rozpatruje skarg? w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skarg? kasacyjn? wnosi si? w terminie 14 dni.",

c)  w ust. 3 skre?la si? wyrazy ", o którym mowa w ust. 2,";

  6)  art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27.     Referendum przeprowadza si? w dzie? wolny od pracy najpó?niej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie albo od dnia uprawomocnienia si? wyroku s?du administracyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 3.".

Art. 69. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów, in?ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 12 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 19 w ust. 5 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  3)  w art. 20 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  4)  (uchylony);

  5)  w art. 36 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  6)  (uchylony);

  7)  w art. 40 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 70. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz?du (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 123 w ust. 7 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 71.  W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477, Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 2 w ust. 5 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  1)  w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.   Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przys?uguje stronie skarga do s?du administracyjnego w przypadku jego niezgodno?ci z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.".

Art. 72. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 3 w ust. 4 wyrazy "Naczelnym S?dzie Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dzie administracyjnym";

  2)  w art. 8 w ust. 4 w pkt 1 skre?la si? wyrazy "lub w Naczelnym S?dzie Administracyjnym";

  3)  w art. 9 w ust. 1 skre?la si? wyrazy "Naczelnym S?dem Administracyjnym oraz przed innymi";

  4)  w art. 13:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Prezesa Urz?du Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? op?at za czynno?ci rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci oraz przed Urz?dem Patentowym dzia?aj?cym w trybie post?powania spornego, stanowi?cych podstaw? do ustalenia kosztów zast?pstwa, które mog? by? zas?dzone przez s?d lub orzeczone przez Urz?d Patentowy, maj?c na wzgl?dzie, ?e ustalenie op?aty wy?szej ni? stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczaj?cej sze?ciokrotno?ci tej stawki, mo?e by? uzasadnione rodzajem i zawi?o?ci? sprawy oraz niezb?dnym nak?adem pracy rzecznika patentowego.",

b)  w ust. 3 po wyrazach "w ust. 1" dodaje si? wyrazy ", maj?c na wzgl?dzie rodzaj i zawi?o?? sprawy oraz wymagany nak?ad pracy rzecznika patentowego";

  5)  dodaje si? art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1.      Koszty pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urz?du ponosi Skarb Pa?stwa.

2.    Minister Sprawiedliwo?ci, po zasi?gni?ciu opinii Prezesa Urz?du Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegó?owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzgl?dnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowi?cych podstaw? ich ustalania oraz maksymalnej wysoko?ci op?at za udzielon? pomoc.";

  6)  w art. 21 w ust. 3 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  7)  w art. 25 w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  8)  w art. 38 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 73. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128 i Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w art. 82 w ust. 1 wyrazy "Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpiecze? Spo?ecznych" zast?puje si? wyrazami "Izby Pracy, Ubezpiecze? Spo?ecznych i Spraw Publicznych".

Art. 74. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ?rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 212 w ust. 4 wyrazy "Naczelnym S?dem Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "s?dem administracyjnym";

  2)  w art. 419 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.   W sprawach stwierdzenia niewa?no?ci uchwa?y stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego.".

Art. 75.  W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzie?owych (Dz. U. Nr 110, poz. 1188 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572) w art. 2 w ust. 5 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 76. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s?dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) w art. 77 w § 1 wyrazy "w tym S?dzie" zast?puje si? wyrazami "w s?dzie administracyjnym".

Art. 77. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s?dowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 30:

a)  skre?la si? ust. 2,

b)  w ust. 3 skre?la si? wyrazy "niewymienionych w ust. 1";

  2)  w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Od orzeczenia s?du dyscyplinarnego drugiej instancji s?u?y stronom odwo?anie do S?du Apelacyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia dor?czenia orzeczenia z uzasadnieniem. Do rozpoznania odwo?ania stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania cywilnego o apelacji.".

Art. 78. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie S?downictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 2 w ust. 1:

a)  w pkt 2 po wyrazach "s?dach powszechnych" dodaje si? wyrazy ", wojewódzkich s?dach administracyjnych",

b)  w pkt 3 po wyrazach "s?dach powszechnych" dodaje si? wyrazy ", wojewódzkich s?dach administracyjnych";

  2)  w art. 7:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami zgromadze? ogólnych wojewódzkich s?dów administracyjnych wybiera spo?ród s?dziów s?dów administracyjnych dwóch cz?onków Rady na okres kadencji.",

b)  w ust. 4 wyraz "dziewi?ciu" zast?puje si? wyrazem "o?miu".

Art. 79.  (uchylony).

Art. 80. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwi?zaniach prawnych zwi?zanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907 i z 2002 r. Nr 10, poz. 90) w art. 15 wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w ust. 2 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Grzywn? wymierza si? do wysoko?ci przeci?tnego wynagrodzenia miesi?cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, og?aszanego przez Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego na podstawie odr?bnych przepisów.";

  3)  w ust. 4 wyrazy "i s?dy powszechne" zast?puje si? wyrazami ", s?dy powszechne i wojewódzkie s?dy administracyjne".

Art. 81.  W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 2 w ust. 6 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.   Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przys?uguje stronie skarga do s?du administracyjnego w przypadku jego niezgodno?ci z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.".

Art. 82. W ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w art. 21 wyrazy "o Naczelnym S?dzie Administracyjnym" zast?puje si? wyrazami "ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)".

Art. 83. W ustawie z dnia 18 wrze?nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.".

Art. 84. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj?tkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Na obszarze, na którym zosta? wprowadzony stan wyj?tkowy, ograniczeniom wolno?ci i praw cz?owieka i obywatela podlegaj? wszystkie osoby fizyczne zamieszka?e lub przebywaj?ce tam chocia?by czasowo. Ograniczenia te stosuje si? odpowiednio wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej, maj?cych siedzib? lub prowadz?cych dzia?alno?? na obszarze obj?tym stanem wyj?tkowym.";

  2)  w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6.   Decyzje w sprawach odosobnienia s? ostateczne i mog? by? zaskar?one bezpo?rednio do s?du administracyjnego w trybie i na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach, z tym ?e s?d wyznacza rozpraw? w terminie 7 dni od daty otrzymania skargi. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.";

  3)  w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6.   Decyzje organów cenzury i kontroli s? ostateczne i mog? by? zaskar?one bezpo?rednio do s?du administracyjnego. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.".

Art. 84a.  W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz. U. Nr 125, poz. 1063) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

  1)  w art. 2 w ust. 6 wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego";

  2)  w art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.   Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przys?uguje stronie skarga do s?du administracyjnego w przypadku jego niezgodno?ci z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.".

Art. 84b.  W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno?ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi?biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840 i Nr 189, poz. 1850) w art. 33 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "Naczelnego S?du Administracyjnego" zast?puje si? wyrazami "s?du administracyjnego".

Art. 84c.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si? Zbrojnych i zasadach jego podleg?o?ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6.   Decyzje organów cenzury i kontroli s? ostateczne i mog? by? zaskar?one bezpo?rednio do s?du administracyjnego. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si?.".

 

Rozdzia? 3

Przepisy przej?ciowe, dostosowuj?ce i ko?cowe

Art. 85. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tworzy si? w Warszawie i w miejscowo?ciach, w których mia?y siedziby o?rodki zamiejscowe Naczelnego S?du Administracyjnego, utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów, wojewódzkie s?dy administracyjne na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz znosi si? o?rodki zamiejscowe Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 86. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego powo?a spo?ród s?dziów tego S?du pe?nomocników do organizacji wojewódzkich s?dów administracyjnych, zwanych dalej "pe?nomocnikami".

§ 2. Do czasu powo?ania prezesów wojewódzkich s?dów administracyjnych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, pe?nomocnikom powierza si? tak?e wykonywanie zada? nale??cych do prezesów tych s?dów.

Art. 87. § 1. Wojewódzkie s?dy administracyjne utworzone w miejscowo?ciach, w których mia?y siedziby o?rodki zamiejscowe Naczelnego S?du Administracyjnego, utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów, wst?puj? w stosunki prawne zwi?zane z nieruchomo?ciami i lokalami zajmowanymi przez te o?rodki oraz przejmuj? pozostaj?ce w ich dyspozycji mienie i ?rodki finansowe.

§ 2. Minister w?a?ciwy do spraw administracji publicznej, nie pó?niej ni? na sze?? miesi?cy przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci przez wojewódzkie s?dy administracyjne, odda w trwa?y zarz?d nieruchomo?? na potrzeby Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Warszawie.

Art. 88. Krajowa Rada S?downictwa, nie pó?niej ni? na trzy miesi?ce przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci przez wojewódzkie s?dy administracyjne, przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powo?anie s?dziów tych s?dów, w liczbie ustalonej przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, spo?ród kandydatów maj?cych kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk, zg?oszonych przez Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego oraz Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 89. Do dnia 1 stycznia 2005 r. funkcje zgromadze? ogólnych s?dziów wojewódzkich s?dów administracyjnych oraz kolegiów tych s?dów pe?ni odpowiednio Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego i Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 90. § 1. Pe?nomocnicy, nie pó?niej ni? na trzy miesi?ce przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci przez wojewódzkie s?dy administracyjne, zawiadomi? w formie pisemnej pracowników administracyjnych, pomocniczych i obs?ugi, zatrudnionych w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Naczelnego S?du Administracyjnego, z zastrze?eniem art. 92, o propozycji dalszego zatrudnienia na okre?lonych stanowiskach w odpowiednich miejscowo wojewódzkich s?dach administracyjnych oraz o wysoko?ci wynagrodzenia.

§ 2. Pracownicy, którzy przyjm? propozycj? dalszego zatrudnienia, o której mowa w § 1, staj? si? z dniem 1 stycznia 2004 r. pracownikami odpowiednich miejscowo wojewódzkich s?dów administracyjnych.

§ 3. Je?eli na nowym stanowisku wynagrodzenie pracownika jest ni?sze od pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, pracownikowi wyp?aca si? do dnia 30 czerwca 2004 r. wynagrodzenie w dotychczasowej wysoko?ci.

Art. 91. § 1. Pracownik, o którym mowa w art. 90, w terminie jednego miesi?ca od dnia zawiadomienia przez pe?nomocnika o nowym stanowisku oraz wynagrodzeniu, mo?e z?o?y? pisemne o?wiadczenie o odmowie dalszego zatrudnienia.

§ 2. Stosunek pracy z pracownikiem, który z?o?y? o?wiadczenie o odmowie dalszego zatrudnienia, wygasa z up?ywem trzech miesi?cy od dnia z?o?enia o?wiadczenia.

§ 3. Pracownikowi, o którym mowa w § 2, przys?uguje odprawa pieni??na wyp?acana na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi?zywania stosunków pracy z przyczyn dotycz?cych zak?adów pracy.

Art. 92. § 1. Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, nie pó?niej ni? na trzy miesi?ce przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci przez wojewódzkie s?dy administracyjne, zawiadomi w formie pisemnej pracowników administracyjnych, pomocniczych i obs?ugi zatrudnionych w Naczelnym S?dzie Administracyjnym o propozycji dalszego zatrudnienia w Naczelnym S?dzie Administracyjnym. W zawiadomieniu nale?y okre?li? nowe stanowisko oraz wysoko?? wynagrodzenia.

§ 2. Do pracowników, o których mowa w § 1, którzy w terminie jednego miesi?ca od dnia dor?czenia zawiadomienia przyj?li propozycj? dalszego zatrudnienia w Naczelnym S?dzie Administracyjnym, nie stosuje si? przepisów art. 90 § 1 i 2 i art. 91.

Art. 93. Osoby powo?ane na stanowiska s?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów pozostaj? s?dziami Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 94. § 1. W okresie trzech miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy, o której mowa w art. 1, s?dzia Naczelnego S?du Administracyjnego mo?e by? przeniesiony przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, po zasi?gni?ciu opinii Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego, na stanowisko s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego do wojewódzkiego s?du administracyjnego w miejscowo?ci, w której dotychczas pe?ni? s?u?b?, z pozostawieniem mu prawa do wynagrodzenia i tytu?u przys?uguj?cego s?dziemu Naczelnego S?du Administracyjnego. Za zgod? s?dziego takie przeniesienie jest mo?liwe równie? na stanowisko s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego do wojewódzkiego s?du administracyjnego w miejscowo?ci innej ni? ta, w której s?dzia dotychczas pe?ni? s?u?b?.

§ 2. S?dzia Naczelnego S?du Administracyjnego przeniesiony na stanowisko s?dziego wojewódzkiego s?du administracyjnego do wojewódzkiego s?du administracyjnego, mo?e by? przeniesiony ponownie przez Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego do Naczelnego S?du Administracyjnego, za jego zgod?, po zasi?gni?ciu opinii Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego.

Art. 95. § 1. Do czasu powo?ania odpowiedniej liczby s?dziów wojewódzkich s?dów administracyjnych, nie d?u?ej jednak ni? w okresie dwóch lat od dnia wej?cia w ?ycie ustawy, o której mowa w art. 1, Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego, po zasi?gni?ciu opinii Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego, mo?e delegowa? s?dziego Naczelnego S?du Administracyjnego do pe?nienia obowi?zków w wojewódzkim s?dzie administracyjnym.

§ 2. Je?eli s?dzia Naczelnego S?du Administracyjnego nie wyrazi zgody na delegowanie do wojewódzkiego s?du administracyjnego na okres d?u?szy ni? trzy miesi?ce w roku, mo?e by? przeniesiony przez Krajow? Rad? S?downictwa, na wniosek Kolegium Naczelnego S?du Administracyjnego, w stan spoczynku z uposa?eniem w wysoko?ci wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Art. 96. Pierwszego wyboru drugiego cz?onka Krajowej Rady S?downictwa spo?ród s?dziów s?dów administracyjnych dokona Zgromadzenie Ogólne S?dziów Naczelnego S?du Administracyjnego po wyga?ni?ciu mandatu cz?onka Krajowej Rady S?downictwa wybranego przez zebranie przedstawicieli zgromadze? ogólnych s?dziów okr?gu.

Art. 97. § 1. Sprawy, w których skargi zosta?y wniesione do Naczelnego S?du Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i post?powanie nie zosta?o zako?czone, podlegaj? rozpoznaniu przez w?a?ciwe wojewódzkie s?dy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje si? dotychczasowe przepisy o wpisie i innych kosztach s?dowych.

Art. 98. W okresie dwóch lat od dnia wej?cia w ?ycie ustawy, o której mowa w art. 2, skarg? wniesion? bezpo?rednio do s?du administracyjnego, je?eli wniesiona zosta?a w terminie okre?lonym w art. 53 § 1 ustawy, o której mowa w art. 2, s?d administracyjny przekazuje organowi, którego dzia?anie lub bezczynno?? s? przedmiotem skargi, ze skutkiem okre?lonym w art. 54 § 1 ustawy, o której mowa w art. 2.

Art. 99. Ocena prawna wyra?ona w orzeczeniu Naczelnego S?du Administracyjnego, wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r., z zastrze?eniem art. 100, wi??e w sprawie wojewódzki s?d administracyjny oraz organ, którego dzia?anie lub bezczynno?? by?y przedmiotem zaskar?enia.

Art. 100. Ocena prawna wyra?ona w wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. uchwa?ach Naczelnego S?du Administracyjnego nie wi??e wojewódzkiego s?du administracyjnego rozpoznaj?cego spraw?, o której mowa w art. 97 § 1.

Art. 101. W sprawach zako?czonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego S?du Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w których nie up?yn?? termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do S?du Najwy?szego, strona mo?e, w terminie do dnia 31 marca 2004 r., wnie?? skarg? kasacyjn? do Naczelnego S?du Administracyjnego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2.

Art. 102. § 1. S?d Najwy?szy umorzy post?powanie w sprawach, w których wniesiono rewizje nadzwyczajne od orzecze? Naczelnego S?du Administracyjnego, nierozpoznane do dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 2.  W sprawach, o których mowa w § 1, strona mo?e, w terminie 30 dni od dnia dor?czenia postanowienia S?du Najwy?szego o umorzeniu post?powania, wnie?? skarg? kasacyjn? do Naczelnego S?du Administracyjnego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2.

Art. 102a.  W sprawach, w których wniosek o rozpoznanie sporu o w?a?ciwo?? mi?dzy organem administracji publicznej a s?dem nie zosta? rozpoznany przez Kolegium Kompetencyjne przy S?dzie Najwy?szym do dnia 1 stycznia 2004 r., S?d Najwy?szy umorzy post?powanie. Strona mo?e ponownie wyst?pi? o rozpoznanie sprawy do w?a?ciwego s?du powszechnego albo organu administracji publicznej.

Art. 103. W sprawie o wznowienie post?powania zako?czonego prawomocnym orzeczeniem Naczelnego S?du Administracyjnego wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r. orzeka w?a?ciwy wojewódzki s?d administracyjny na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2.

Art. 104. Naczelny S?d Administracyjny umorzy nierozpoznane do dnia 1 stycznia 2004 r. post?powania prowadzone na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 49 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3.

Art. 105. Akta spraw zako?czonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego S?du Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. przechowuje si?, zgodnie z w?a?ciwymi przepisami, w odpowiednich wojewódzkich s?dach administracyjnych.

Art. 106. Ustawa wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyj?tkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodz? w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-05-20 13:04:55
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 7427
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100770

Historia zmian artykułu