Zmiana zasad uiszczania op?at skarbowych od pe?nomocnictw (prokur)
sk?adanych przed s?dami administracyjnymi


Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie informuje, i? w dniu 1 stycznia 2007 r. wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op?acie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635), która prowadzi?a szereg zmian, maj?cych znaczenie tak?e w zakresie spraw rozpoznawanych przez s?dy administracyjne, w tym i przez Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie:

1. W my?l, art. 8 ust. 1 ustawy zap?aty op?aty skarbowej mo?na dokona? obecnie wy??cznie gotówk? w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Oznacza to, i? z dniem 31 grudnia 2006 r. wy??czono mo?liwo?? zap?aty op?aty skarbowej w inny sposób, w szczególno?ci poprzez naklejenie znaków tej?e op?aty na dokumentach, w tym i na dokumentach pe?nomocnictw procesowych.

2. W my?l art. 12 ust. 1 ustawy w?a?ciwym organem podatkowym w sprawach op?aty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W?a?ciwo?? miejscowa tych?e organów, o której jest mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, wskazuje przy tym, i? decyduje w tym zakresie miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokona? czynno?ci urz?dowej albo wyda? za?wiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesj?), za? w przypadku z?o?enia pe?nomocnictwa (prokury) - miejsce z?o?enia tego dokumentu. Maj?c na uwadze po?o?enie siedziby Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie organem w?a?ciwym w sprawach op?at skarbowych od pe?nomocnictw (prokur) procesowych sk?adanych przed tym s?dem jest Prezydent Miasta Lublina. Op?at skarbowych mo?na dokonywa?:

a) przelewem na rachunek:

Od 5 stycznia 2007 r. zosta? wprowadzony nowy numer rachunku bankowego, na który nale?y wp?aca? op?at? skarbow? Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddzia? w Lublinie Nr 95124020929329920006200000.
Stary numer rachunku bankowego Nr 72124015035111920006200191 dotycz?cy op?aty skarbowej b?dzie wa?ny do 30 czerwca 2007 r.


Osoby fizyczne mog? dokonywa? wp?at we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin bez ponoszenia dodatkowych op?at. Zap?aty op?aty skarbowej mo?na dokona? tak?e w innych bankach i na poczcie na wskazane wy?ej konto.

b) w punktach kasowych banku zlokalizowanych w Urz?dzie Miasta Lublin, tj. w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 na parterze i na II pi?trze w pokoju 204, przy ul. Leszczy?skiego 20.

Op?at? skarbow? pobieraj? wyznaczeni pracownicy Urz?du Miasta Lublin: w Urz?dzie Stanu Cywilnego, w Biurze Obs?ugi Mieszka?ców oraz w Wydzia?ach: Spraw Administracyjnych, Ochrony ?rodowiska, Architektury i Administracji Budowlanej.

W razie w?tpliwo?ci, informacji w sprawach zwi?zanych z op?at? skarbow? udzieli pracownik Wydzia?u Finansowego przy ul. Wieniawskiej 14 pokój 212 (II pi?tro).

3. Dokonano zmiany wysoko?ci op?aty skarbowej od z?o?onego pe?nomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z pkt IV wykazu przedmiotów op?aty skarbowej, stawek tej op?aty oraz zwolnie?, stanowi?cego za??cznik do ustawy, z?o?enie dokumentu pe?nomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii poci?ga za sob? obowi?zek uiszczenia op?aty skarbowej w wysoko?ci 17 z?otych (a nie jak dotychczas 15 z?).

4. Od obowi?zku uiszczania op?aty zosta?y zwolnione:
a) jednostki bud?etowe;

b)jednostki samorz?du terytorialnego;

c) osoby, które sk?adaj?c dokument stwierdzaj?cy udzielenie pe?nomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopi? przedstawi? za?wiadczenie o korzystaniu ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej z powodu ubóstwa;

d) osoby sk?adaj?ce dokument stwierdzaj?cy udzielenie pe?nomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia po?wiadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upowa?niaj?cego jedynie do odbioru dokumentów,

e) osoby sk?adaj?ce pe?nomocnictwo procesowe udzielane ma??onkowi, zst?pnemu, wst?pnemu lub rodze?stwu;

f) pod warunkiem wzajemno?ci, pa?stwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz?dy konsularne i si?y zbrojne, mi?dzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzia?y i przedstawicielstwa, a tak?e cz?onkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, je?eli nie s? one obywatelami polskimi i nie maj? miejsca sta?ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
autor artykułu: Ma?gorzata Doma?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-03-07 09:30:28
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 13207
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100856

Historia zmian artykułu