Dz.U.03.72.652

2004.09.11 zm. Dz.U.04.187.1927 § 1

ROZPORZ?DZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich s?dów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w?a?ciwo?ci

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju s?dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. Tworzy si? nast?puj?ce wojewódzkie s?dy administracyjne oraz ustala si? ich siedziby i obszary w?a?ciwo?ci:

1) Wojewódzki S?d Administracyjny w Bia?ymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

2) Wojewódzki S?d Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

3) Wojewódzki S?d Administracyjny w Gda?sku - dla obszaru województwa pomorskiego;

4) Wojewódzki S?d Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa ?l?skiego;

41) (1) Wojewódzki S?d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

42) (2) Wojewódzki S?d Administracyjny w Kielcach - dla województwa ?wi?tokrzyskiego;

5) (3) Wojewódzki S?d Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa ma?opolskiego;

6) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

7) Wojewódzki S?d Administracyjny w ?odzi - dla obszaru województwa ?ódzkiego;

8) Wojewódzki S?d Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmi?sko-mazurskiego;

9) Wojewódzki S?d Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10) (4) Wojewódzki S?d Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;

11) Wojewódzki S?d Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12) Wojewódzki S?d Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13) Wojewódzki S?d Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14) Wojewódzki S?d Administracyjny we Wroc?awiu - dla obszaru województwa dolno?l?skiego.

§ 2. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-03-14 10:33:15
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: aktualizacja do obowi?zuj?cego stanu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 10034
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101200

Historia zmian artykułu