27 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odby?o si? uroczyste og?oszenie wyników oraz wr?czenie nagród w Konkursie „Modernizacja Roku 2003”, zorganizowanym przy wspó?pracy merytorycznej Ministerstwa Infrastruktury, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwa?niewskiego.

Celem konkursu jest propagowanie i wspieranie dzia?a? dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji przebudowy i rozbudowy obiektów i urz?dze? dla uzyskania efektów konserwatorskich, urbanistycznych, estetycznych i u?ytkowych, bez realizacji nowych inwestycji.

Do konkursu zg?oszonych zosta?o 336 obiektów. Do drugiego etapu zosta?o zakwalifikowanych 77 z nich. Tytu?y „Modernizacja Roku 2003” wraz ze statuetk? przyznano w 13 kategoriach: budynki mieszkaniowe, obiekty hotelarsko - turystyczne, obiekty u?yteczno?ci publicznej, obiekty zabytkowe, elewacje, termorenowacje, obiekty szkolnictwa podstawowego, ?redniego i wy?szego, obiekty przemys?owe i in?ynieryjne, modernizacje wn?trz, obiekty kultury, sportu i rekreacji, obiekty ochrony wód oraz uzdrowiska i zak?ady opieku?czo – lecznicze.

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, i? nasz S?d zosta? szczególnie wyró?niony, bowiem w kategorii „Obiekty u?yteczno?ci publicznej”

uzyska?

Tytu? „MODERNIZACJA ROKU 2003”

za modernizacj? budynku obecnej siedziby

Wojewódzkiego S?du Administracyjnego

w LublinieOrganizatorem ósmej ju? edycji ogólnopolskiego konkursu otwartego wy?aniaj?cego wyró?niaj?ce si? realizacje przedsi?wzi?? odtworzeniowo-modernizacyjnych uko?czonych w 2003 r. s? Targi Pomorskie Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Polsk? Izb? Przemys?owo-Handlow? Budownictwa oraz Stowarzyszeniem Dziedzictwa Materialnego.

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-12-17 09:40:51
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7528
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100808

Historia zmian artykułu