SKARGA

do wojewódzkiego s?du administracyjnego

mo?e by? wniesiona przez ka?dego, kto ma w tym interes prawny, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizacj? spo?eczn? w zakresie jej statutowej dzia?alno?ci, w sprawach dotycz?cych interesów prawnych innych osób, je?eli bra?a udzia? w post?powaniu administracyjnym - art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) w terminie 30 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia w sprawie (art. 53 § 1); po wyczerpaniu ?rodków zaskar?enia chyba, ?e skarg? wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 52); za po?rednictwem organu, którego dzia?anie, bezczynno?? lub przewlek?e prowadzenie post?powania jest przedmiotem skargi (art. 54).

Skarga powinna zawiera? (art. 46 i art. 57):

Do skargi nale?y do??czy?:

Stron? wnosz?c? skarg? wzywa si? do uiszczenia op?aty (tak?e gdy skarga jest wniesiona przez adwokata czy radc? prawnego) w terminie 7 dni od dor?czenia wezwania. W razie bezskutecznego up?ywu tego terminu skarga podlega odrzuceniu (art. 220).

Skarg? mo?na op?aci?:

1) w kasie s?du w godzinach od 7.15 do 13.00,

2) na konto bankowe - NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000.

Ko?cówki op?at zaokr?gla si? wzwy? do pe?nych z?otych (art. 219).
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:52:44
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 12223
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102660

Historia zmian artykułu