PRAWO POMOCY

Instytucja prawa pomocy wprowadzona zosta?a ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Prawem pomocy obj?te zosta?o zwolnienie strony od kosztów s?dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy przys?uguje osobie fizycznej, osobie prawnej, a tak?e innej jednostce organizacyjnej nie posiadaj?cej osobowo?ci prawnej. Prawo to nie przys?uguje stronie w razie oczywistej bezzasadno?ci jej skargi.

Prawo pomocy mo?e zosta? przyznane stronie na jej wniosek z?o?ony przed wszcz?ciem lub w toku post?powania. Wniosek taki powinien zawiera? o?wiadczenie strony obejmuj?ce dok?adne dane o stanie maj?tkowym i dochodach, a je?eli wniosek sk?ada osoba fizyczna, ponadto dok?adne dane o stanie rodzinnym oraz o?wiadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radc? prawnym, doradc? podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Wniosek ten wolny jest od op?at s?dowych i powinien zosta? z?o?ony na urz?dowym formularzu, którego wzór okre?lony zosta? rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie okre?lenia wzoru i sposobu udost?pniania urz?dowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w post?powaniu przed s?dami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu maj?tkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. poz. 1257 ze zm.). Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie zosta? z?o?ony na urz?dowym formularzu lub którego braków strona nie uzupe?ni?a w zakre?lonym terminie, pozostawia si? bez rozpoznania. Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieop?aconej pomocy prawnej sk?ada si? do w?a?ciwego wojewódzkiego s?du administracyjnego.

Zakres przyznanego prawa pomocy mo?e by? ca?kowity lub cz??ciowy. W zakresie ca?kowitym prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów s?dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Natomiast w zakresie cz??ciowym prawo pomocy mo?e obejmowa? zwolnienie w jednym z poni?szych przypadków:

b?d? mo?e obejmowa? jedynie ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznane prawo pomocy mo?e by? cofni?te w ca?o?ci lub w cz??ci, je?eli okoliczno?ci, na podstawie których zosta?o przyznane, nie istnia?y lub przesta?y istnie?.

Urz?dowe formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy s?  udost?pniane nieodp?atnie w budynkach Naczelnego S?du Administracyjnego oraz wojewódzkich s?dów administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej tych s?dów.
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:53:17
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 8082
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101368

Historia zmian artykułu