POST?POWANIE UPROSZCZONE

Post?powanie uproszczone zosta?o uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Wprowadzenie tego post?powania do procedury s?dowoadministracyjnej ma na celu uproszczenie, a w konsekwencji przy?pieszenie rozpoznawania spraw przez s?dy. Uproszczenie procedury polega na tym, i? s?d rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w sk?adzie trzech s?dziów.

W post?powaniu uproszczonym mo?na rozpoznawa? ni?ej wymienione kategorie spraw. Do pierwszej kategorii nale?? sprawy, które zosta?y zakwalifikowane jako skargi na decyzje lub postanowienia dotkni?te wad? niewa?no?ci, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu post?powania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zosta?y z naruszeniem prawa daj?cym podstaw? do wznowienia post?powania. Do drugiej kategorii nale?? sprawy, w których strona zg?osi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a ?adna z pozosta?ych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o z?o?eniu wniosku nie za??da przeprowadzenia rozprawy. Do trzeciej kategorii nale?? sprawy, w których przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w post?powaniu administracyjnym, na które s?u?y za?alenie albo ko?cz?ce post?powanie, a tak?e postanowienie rozstrzygaj?ce spraw? co do istoty oraz postanowienia wydane w post?powaniu egzekucyjnym i zabezpieczaj?cym, na które s?u?y za?alenie. Do czwartej kategorii nale?? sprawy, których przedmiotem skargi jest bezczynno?? lub przewlek?e prowadzenie post?powania. Ponadto sprawa mo?e by? równie? rozpoznana w trybie uproszczonym w przypadku, gdy organ nie przekaza? s?dowi skargi mimo wymierzenia grzywny, s?d mo?e na ??danie skar??cego ropozna? spraw? na  podstawie nades?anego odpisu skargi, gdy jej stan faktyczny i prawny nie budzi uzasadnionych w?tpliwo?ci.

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:53:43
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 7820
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102558

Historia zmian artykułu