POST?POWANIE MEDIACYJNE

Post?powanie mediacyjne do post?powania s?dowoadministracyjnego zosta?o wprowadzone ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Jest to nowe rozwi?zanie, niestosowane dotychczas w polskiej procedurze s?dowoadministracyjnej, i podobnie jak post?powanie uproszczone ma na celu przy?pieszenie rozpoznania spraw.

Post?powanie mediacyjne mo?e by? przeprowadzone na wniosek skar??cego lub organu, a tak?e z inicjatywy s?du (z urz?du). Jego celem jest wyja?nienie i rozwa?enie okoliczno?ci faktycznych i prawnych sprawy oraz przyj?cie przez strony ustale? co do sposobu jej za?atwienia w granicach obowi?zuj?cego prawa. Prowadzi je s?dzia lub referendarz s?dowy, którego wyznacza przewodnicz?cy wydzia?u. Posiedzenie mediacyjne odbywa si? z udzia?em stron, z jego przebiegu spisuje si? protokó?, w którym zamieszcza si? stanowiska stron, a w szczególno?ci dokonane przez strony ustalenia co do sposobu za?atwienia sprawy. Na podstawie ustale? dokonanych w post?powaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskar?ony akt albo wykonuje lub podejmuje inn? czynno?? stosownie do okoliczno?ci sprawy w zakresie swojej w?a?ciwo?ci i kompetencji. Je?eli przeprowadzenie mediacji nie doprowadzi do przyj?cia ustale? przez strony, sprawa podlega rozpoznaniu przez s?d.

Post?powanie mediacyjne jest zatem rozwi?zaniem mog?cym si? przyczyni? do polubownego rozstrzygni?cia sporu mi?dzy organem administracyjnym a stron? poprzez zawarcie kompromisu.

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:54:18
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 7674
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102688

Historia zmian artykułu