Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi

(tekst jednolity)

Dzia? V

Koszty post?powania

Oddzia? 2

Wpis

Art. 230. § 1. Od pism wszczynaj?cych post?powanie przed s?dem administracyjnym w danej instancji pobiera si? wpis stosunkowy lub sta?y.

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, s? skarga, skarga kasacyjna, za?alenie oraz skarga o wznowienie post?powania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera si? w sprawach, w których przedmiotem zaskar?enia s? nale?no?ci pieni??ne. W innych sprawach pobiera si? wpis sta?y.

Art. 232. § 1. S?d z urz?du zwraca stronie ca?y uiszczony wpis od:

1)    pisma odrzuconego lub cofni?tego do dnia rozpocz?cia rozprawy;

2)    za?alenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywn?, je?eli za?alenie zosta?o uwzgl?dnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu mo?e by? wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. Rada Ministrów okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? oraz szczegó?owe zasady pobierania wpisu. W rozporz?dzeniu nale?y uwzgl?dni?, ?e wpis nie mo?e by? ni?szy ni? sto z?otych, wpis stosunkowy nie mo?e by? wy?szy ni? 4% warto?ci przedmiotu zaskar?enia i nie mo?e przekracza? stu tysi?cy z?otych, a wpis sta?y wy?szy ni? dziesi?? tysi?cy z?otych, oraz ?e wpis sta?y powinien by? zró?nicowany w zale?no?ci od rodzaju i charakteru sprawy.

 

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.

ROZPORZ?DZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysoko?ci oraz szczegó?owych zasad pobierania wpisu w post?powaniu przed s?dami administracyjnymi

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. Wpis stosunkowy zale?y od wysoko?ci nale?no?ci pieni??nej obj?tej zaskar?onym aktem i wynosi:

  1)  do 10.000 z? - 4 % warto?ci przedmiotu zaskar?enia, nie mniej jednak ni? 100 z?;

  2)  ponad 10.000 z? do 50.000 z? - 3 % warto?ci przedmiotu zaskar?enia, nie mniej jednak ni? 400 z?;

  3)  ponad 50.000 z? do 100.000 z? - 2 % warto?ci przedmiotu zaskar?enia, nie mniej jednak ni? 1.500 z?;

  4)  ponad 100.000 z? - 1 % warto?ci przedmiotu zaskar?enia, nie mniej jednak ni? 2.000 z? i nie wi?cej ni? 100.000 z?.

§ 2. 1. Wpis sta?y bez wzgl?du na przedmiot zaskar?onego aktu lub czynno?ci wynosi w sprawach:

  1)  skarg na postanowienia wydane w post?powaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczaj?cym - 100 z?;

  2)  skarg na akty lub czynno?ci z zakresu administracji publicznej dotycz?ce uprawnie? lub obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa - 200 z?;

  3)  skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorz?du terytorialnego i terenowych organów administracji rz?dowej - 300 z?;

  4)  skarg na akty organów jednostek samorz?du terytorialnego i ich zwi?zków, inne ni? akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 z?;

  5)  skarg na akty nadzoru nad dzia?alno?ci? organów jednostek samorz?du terytorialnego - 300 z?;

  6)  skarg na bezczynno?? organów administracji publicznej - 100 z?;

  7)  za?ale? na postanowienia wojewódzkich s?dów administracyjnych - 100 z?.

2. Wpis sta?y wynosi w sprawach skarg dotycz?cych koncesji, zezwole? lub pozwole? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie:

  1)  budowy i eksploatacji autostrad p?atnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 z?;

  2)  energetyki - 10.000 z?;

  3)  transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 z?;

  4)  radiofonii i telewizji - 10.000 z?;

  5)  publicznego obrotu papierami warto?ciowymi - 10.000 z?;

  6)  dzia?alno?ci bankowej - 10.000 z?;

  7)  ubezpiecze? bezpo?rednich i reasekuracji - 10.000 z?;

  8)  funduszy emerytalnych - 10.000 z?;

  9)  funduszy inwestycyjnych - 10.000 z?;

10)  wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 z?;

11)  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 z?;

12)  kasyn gry - 10.000 z?;

13)  innych gier losowych i zak?adów wzajemnych - 8.000 z?;

14)  ??czno?ci, w tym telekomunikacji, bez us?ug pocztowych - 8.000 z?;

15)  us?ug pocztowych - 1.000 z?;

16)  ochrony osób i mienia - 5.000 z?;

17)  us?ug detektywistycznych - 5.000 z?;

18)  obrotu dewizowego - 5.000 z?;

19)  prawa celnego - 5.000 z?;

20)  produkcji i obrotu hurtowego ?rodkami farmaceutycznymi - 3.000 z?;

21)  aptekarstwa i zak?adów opieki zdrowotnej - 1.000 z?;

22)  ?ywno?ci i ?ywienia - 1.500 z?;

23)  geologii i górnictwa - 1.000 z?;

24)  kultury, edukacji i wychowania - 1.000 z?;

25)  sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 z?;

26)  utrzymywania czysto?ci i porz?dku - 800 z?;

27)  w pozosta?ym zakresie - 500 z?.

3. Wpis sta?y wynosi w sprawach skarg, nieobj?tych wpisem stosunkowym, z zakresu:

  1)  budownictwa i architektury - 500 z?;

  2)  zagospodarowania przestrzennego - 500 z?;

  3)  ochrony ?rodowiska i przyrody - 200 z?;

  4)  gospodarki wodnej - 300 z?;

  5)  nieruchomo?ci - 200 z?;

  6)  rolnictwa i le?nictwa - 200 z?;

  7)  ewidencji ludno?ci i dowodów osobistych - 100 z?;

  8)  cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 z?;

  9)  aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 z?;

10)  kombatantów - 100 z?;

11)  w?asno?ci przemys?owej - 1.000 z?;

12)  zobowi?za? podatkowych - 500 z?;

13)  prawa celnego - 500 z?.

4. Wpis sta?y w sprawach skarg dotycz?cych uprawnie? do wykonywania okre?lonego zawodu, czynno?ci lub zaj??, bez wzgl?du na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 z?.

5. Wpis sta?y w sprawach skarg dotycz?cych postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia post?powania administracyjnego, stwierdzenia niewa?no?ci, uchylenia lub zmiany albo wyga?ni?cia aktu, bez wzgl?du na przedmiot sprawy, pobiera si? w wysoko?ci 200 z?.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis sta?y wynosi 200 z?.

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie post?powania wynosi po?ow? wpisu od skargi, nie mniej jednak ni? 100 z?.

§ 4. Wpis sta?y od wniosku o wszcz?cie post?powania, bez wzgl?du na przedmiot sprawy, wynosi 100 z?.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówk? do kasy w?a?ciwego s?du administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego s?du - nale?y wskaza? tytu? wp?aty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnatur? akt s?dowych.

2. (1) (utraci? moc).

§ 6. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

1) § 5 ust. 2 zosta? uznany za niezgodny z art. 221 ustawy - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270) oraz z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.2006.45.322). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wy?ej przepis traci moc z dniem 17 marca 2006 r.

 

 

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:51:02
ilość wersji: 10
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 16728
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101199

Historia zmian artykułu