ZA?ALENIE

Za?alenie do Naczelnego S?du Administracyjnego przys?uguje na postanowienia wojewódzkiego s?du administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

a tak?e na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

Za?alenie wnosi si? do wojewódzkiego s?du administracyjnego, który wyda? postanowienie w terminie 7 dni od dor?czenia postanowienia (art. 194 § 2).

Za?alenie powinno zawiera? (art. 194 § 3):

Za?alenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno by? sporz?dzone przez adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego - w sprawach obowi?zków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwi?zanej z tymi obowi?zkami, a tak?e rzecznika patentowego - w sprawach w?asno?ci przemys?owej, chyba ?e za?alenie sporz?dza s?dzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa?stwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych b?d?cy stron?, jej przedstawicielem lub pe?nomocnikiem albo gdy za?alenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Za?alenie przys?uguje tak?e na zarz?dzenia przewodnicz?cego (art. 198):
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 14:17:22
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 9319
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102560

Historia zmian artykułu