+  Informacja Ogólna
  + Kontakt
  + Maj?tek
  + Udost?pnienie informacji publicznej
  + S?dziowie WSA w Lublinie
    + S?dziowie Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie
    + O?wiadczenia maj?tkowe
      + 2016
      + 2017
  + Referendarze WSA w Lublinie
    + Referendarze Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie
    + O?wiadczenia maj?tkowe
      + 2016
  + Asesorzy WSA w Lublinie
    + Asesorzy Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie
    + O?wiadczenia maj?tkowe
      + 2017
+  Akty prawne
  + Konstytucja (wyci?g)
  + Prawo o ustroju s?dów adm.
  + Prawo o post?powaniu przed s?dami adm.
  + Przepisy wprowadzaj?ce
  + Rozporz?dzenie w sprawie utworzenia WSA
  + Regulamin wewn?trznego urz?dowania
  + Od 1.06.2017 r. - zmiany w KPA i Ppsa
+  Koszty s?dowe
  + Op?aty s?dowe
    + Wpis
    + Op?ata kancelaryjna
    + Sposób uiszczania
  + Zwolnienie od kosztów
  + Prawo pomocy
+  Struktura organizacyjna
  + Dane adresowe
  + Wydzia?y orzecznicze
    + Wydzia? I
    + Wydzia? II
    + Wydzia? III
  + Wydzia? informacji s?dowej
    + Informacje
    + Rzecznik Prasowy
+  Za?atwianie spraw
  + Przyjmowanie
  + Kolejno??
  + Stan Spraw
    + 2004, 2005
    + 2006
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2007
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2008
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2009
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2010
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2011
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2012
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2013
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2014
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2015
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2016
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2017
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpie?
      + wrzesie?
      + pa?dziernik
      + listopad
      + grudzie?
    + 2018
      + stycze?
      + luty
      + marzec
      + kwiecie?
+  Rejestry i archiwa
  + Repertoria, zbiory, ksi?gi pomocnicze
  + Archiwa
+  Redakcja
  + Redakcja biuletynu
+  Formularze
+  Zamówienia publiczne
  + Og?oszenia i przetargi
    + 2016.10.17
    + 2016.10.17 - odpowiedzi
    + 2016.10.17 - odpowiedzi 2
    + 2016.10.21
    + 2016.10.21 - odpowiedzi
    + 2016.10.21 - modyfikacja
    + 2016.10.21 - odpowiedzi 2
    + 2016.11.25
    + 2017.03.06
    + 2017.03.06 - modyfikacja
    + 2017.03.06 - odpowied?
    + 2017.09.29
    + 2017.09.29 - odpowiedzi
    + 2018.02.05
    + 2018.02.09 - odpowiedzi
    + 2018.02.12 - odpowiedzi 2
  + Wyniki
    + 2016.04.12
    + 2016.10.17 - inf. z otwarcia
    + 2016.10.21 - inf. z otwarcia
    + 2016.11.07
    + 2016.11.21
    + 2016.11.23
    + 2016.12.02 - inf. z otwarcia
    + 2016.12.02 - og?oszenie o wyborze
    + 2016.12.05 - inf. z otwarcia
    + 2016.12.12 - og?oszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
    + 2016.12.13 - og?oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona
    + 2016.12.16 - og?. o wyborze
    + 2016.12.20 - og?. o udzieleniu zam.
    + 2017.03.14 - inf. z otwarcia
    + 2017.03.30 - og?. o udzieleniu zam.
    + 2017.10.09 - inf. z otwarcia
    + 2017.10.18
    + 2017.10.30 og?. o udzieleniu zam.
    + 2017.11.14 - inf. z otwarcia
    + 2017.11.21 - og?. o wyborze
    + 2018.02.15 - inf. z otwarcia
    + 2018.03.27 og?. o udzieleniu zam.
  + Plan zamówie?
    + 2017
    + 2018
+  Komunikaty
  + Zarz?dzenie nr 9 Prezesa NSA z dnia 13.10.2014
+  Aktualno?ci
  + Zmiana zasad uiszczania op?at skarbowych od pe?nomocnictw
  + Zmiana godzin pracy kasy
  + Od 1.06.2017 r. - zmiany w KPA i Ppsa
+  Siedziba
  + Galeria
  + Gmach
  + Zdobyte nagrody
    + Modernizacja roku 2003
  + Dojazd
+  Post. przed s?dem
  + Skarga do WSA
  + Prawo pomocy
  + Post. uproszczone
  + Post. mediacyjne
+  ?rodki odwo?awcze
  + Skarga kasacyjna
  + Za?alenie
+  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
+  Inne strony WWW
+  Mapa strony
+  Instrukcja obs?ugi
+  Programy do pobrania
+  Wyszukaj
+  BAZA ORZECZE?
+  Informacja o dzia?alno?ci WSA w Lublinie
+  Zb?dne i zu?yte sk?adniki maj?tku
+  Skargi i wnioski, petycje
  + Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
  + Petycje jednostkowe
  + Petycje wielokrotne
+  e-Wokanda