Dz.U.02.153.1270

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi.

(Dz. U. z dnia 20 wrze?nia 2002 r.)


DZIA? V

KOSZTY POST?POWANIA


Oddzia? 3

Op?ata kancelaryjna

Art. 234. § 1. Za stwierdzenie prawomocno?ci oraz wydanie odpisów, za?wiadcze?, wyci?gów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera si? op?at? kancelaryjn?, z zastrze?eniem § 3.

§ 2. Op?at? kancelaryjn? za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, dor?czonego na skutek ??dania zg?oszonego w terminie siedmiodniowym od og?oszenia orzeczenia, pobiera si? przy zg?oszeniu wniosku o sporz?dzenie uzasadnienia orzeczenia i jego dor?czenie. Je?eli op?ata nie zosta?a uiszczona, przewodnicz?cy zarz?dzi ?ci?gni?cie jej od strony, która z?o?y?a wniosek. Przepisów art. 220 i art. 221 nie stosuje si?.

§ 3. Nie pobiera si? op?aty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegaj?cy dor?czeniu z urz?du.

Art. 235. Op?at? kancelaryjn? pobiera si? tak?e za odpisy, wyci?gi, kopie i wydruki oraz za?wiadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w s?dzie poza aktami sprawy.

Art. 236. Rada Ministrów okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? op?at kancelaryjnych. W rozporz?dzeniu nale?y uwzgl?dni?, ?e op?at? pobiera si? za ka?d? stron? wydanego dokumentu, wysoko?? op?aty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporz?dzonego na wniosek nie mo?e by? wy?sza ni? dwie?cie z?otych oraz okre?li? podwy?szenie op?aty za wydanie dokumentu sporz?dzonego w j?zyku obcym lub zawieraj?cego tabel?.
Autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2004-04-21 13:32:11Dz.U.02.153.1270

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi.

(Dz. U. z dnia 20 wrze?nia 2002 r.)


DZIA? V

KOSZTY POST?POWANIA


Oddzia? 3

Op?ata kancelaryjna

Art. 234. § 1. Za stwierdzenie prawomocno?ci oraz wydanie odpisów, za?wiadcze?, wyci?gów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera si? op?at? kancelaryjn?, z zastrze?eniem § 3.

§ 2. Op?at? kancelaryjn? za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, dor?czonego na skutek ??dania zg?oszonego w terminie siedmiodniowym od og?oszenia orzeczenia, pobiera si? przy zg?oszeniu wniosku o sporz?dzenie uzasadnienia orzeczenia i jego dor?czenie. Je?eli op?ata nie zosta?a uiszczona, przewodnicz?cy zarz?dzi ?ci?gni?cie jej od strony, która z?o?y?a wniosek. Przepisów art. 220 i art. 221 nie stosuje si?.

§ 3. Nie pobiera si? op?aty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegaj?cy dor?czeniu z urz?du.

Art. 235. Op?at? kancelaryjn? pobiera si? tak?e za odpisy, wyci?gi, kopie i wydruki oraz za?wiadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w s?dzie poza aktami sprawy.

Art. 236. Rada Ministrów okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? op?at kancelaryjnych. W rozporz?dzeniu nale?y uwzgl?dni?, ?e op?at? pobiera si? za ka?d? stron? wydanego dokumentu, wysoko?? op?aty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporz?dzonego na wniosek nie mo?e by? wy?sza ni? dwie?cie z?otych oraz okre?li? podwy?szenie op?aty za wydanie dokumentu sporz?dzonego w j?zyku obcym lub zawieraj?cego tabel?.
Dz.U.03.221.2192

ROZPORZ?DZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysoko?ci op?at kancelaryjnych pobieranych w sprawach s?dowoadministracyjnych

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. 1. Za ka?d? stron? odpisu, za?wiadczenia, wyci?gu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy s?dowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocno?ci pobiera si? op?at? kancelaryjn? w kwocie 10 z?.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy s?dowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera si? op?at? kancelaryjn? w kwocie 2 z? za ka?d? stron? kserokopii lub wydruku.

3. Je?eli dokument, jego kopia lub wydruk mo?e by? wydany po usuni?ciu z jego tre?ci danych osobowych lub innych danych obj?tych tajemnic? prawnie chronion?, op?at? kancelaryjn? pobiera si? w kwocie:

1) 15 z? za stron? dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

2) 3 z? za stron? kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.

4. Ka?d? rozpocz?t? stron? liczy si? za ca??.

5. Je?eli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporz?dzony w j?zyku obcym lub zawiera tabel?, pobiera si? op?at? kancelaryjn? w podwójnej wysoko?ci.

§ 2. Op?at? kancelaryjn? za odpis orzeczenia z uzasadnieniem dor?czony na skutek wniosku o sporz?dzenie uzasadnienia orzeczenia, zg?oszonego w terminie siedmiu dni od og?oszenia orzeczenia albo dor?czenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera si? w kwocie 100 z?.

§ 3. Op?at? kancelaryjn? za odpisy, wyci?gi, kopie i wydruki oraz za?wiadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w s?dzie poza aktami sprawy pobiera si? odpowiednio w wysoko?ci okre?lonej w § 1.

§ 4. Je?eli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku zosta? z?o?ony przed wej?ciem w ?ycie rozporz?dzenia, op?at? kancelaryjn? pobiera si? w dotychczasowej wysoko?ci.

§ 5. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2004-04-21 13:34:34


Dz.U.03.221.2192

Obowi?zuj?cy na 06.10.2010r.

 

 ROZPORZ?DZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysoko?ci op?at kancelaryjnych pobieranych w sprawach s?dowoadministracyjnych

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. 1. Za ka?d? stron? odpisu, za?wiadczenia, wyci?gu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy s?dowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocno?ci pobiera si? op?at? kancelaryjn? w kwocie 10 z?.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy s?dowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera si? op?at? kancelaryjn? w kwocie 2 z? za ka?d? stron? kserokopii lub wydruku.

3. Je?eli dokument, jego kopia lub wydruk mo?e by? wydany po usuni?ciu z jego tre?ci danych osobowych lub innych danych obj?tych tajemnic? prawnie chronion?, op?at? kancelaryjn? pobiera si? w kwocie:

 1) 15 z? za stron? dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

 2) 3 z? za stron? kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.

4. Ka?d? rozpocz?t? stron? liczy si? za ca??.

5. Je?eli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporz?dzony w j?zyku obcym lub zawiera tabel?, pobiera si? op?at? kancelaryjn? w podwójnej wysoko?ci.

informacje o jednostce

orzeczenia s?dów

§ 2. Op?at? kancelaryjn? za odpis orzeczenia z uzasadnieniem dor?czony na skutek wniosku o sporz?dzenie uzasadnienia orzeczenia, zg?oszonego w terminie siedmiu dni od og?oszenia orzeczenia albo dor?czenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera si? w kwocie 100 z?.

§ 3. Op?at? kancelaryjn? za odpisy, wyci?gi, kopie i wydruki oraz za?wiadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w s?dzie poza aktami sprawy pobiera si? odpowiednio w wysoko?ci okre?lonej w § 1.

§ 4. Je?eli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku zosta? z?o?ony przed wej?ciem w ?ycie rozporz?dzenia, op?at? kancelaryjn? pobiera si? w dotychczasowej wysoko?ci.

§ 5. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-10-06 14:40:05
Przyczyna zmiany: aktualizacja do obowi?zuj?cego stanu prawnego


Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192

ROZPORZ?DZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysoko?ci op?at kancelaryjnych pobieranych w sprawach s?dowoadministracyjnych

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. 1. Za ka?d? stron? odpisu, za?wiadczenia, wyci?gu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy s?dowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocno?ci pobiera si? op?at? kancelaryjn? w kwocie 10 z?.

 

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy s?dowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera si? op?at? kancelaryjn? w kwocie 2 z? za ka?d? stron? kserokopii lub wydruku.

 

3. Je?eli dokument, jego kopia lub wydruk mo?e by? wydany po usuni?ciu z jego tre?ci danych osobowych lub innych danych obj?tych tajemnic? prawnie chronion?, op?at? kancelaryjn? pobiera si? w kwocie:

 

  1)  15 z? za stron? dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

    

  2)  3 z? za stron? kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.

 

4. Ka?d? rozpocz?t? stron? liczy si? za ca??.

 

5. Je?eli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporz?dzony w j?zyku obcym lub zawiera tabel?, pobiera si? op?at? kancelaryjn? w podwójnej wysoko?ci.

§ 2. Op?at? kancelaryjn? za odpis orzeczenia z uzasadnieniem dor?czony na skutek wniosku o sporz?dzenie uzasadnienia orzeczenia, zg?oszonego w terminie siedmiu dni od og?oszenia orzeczenia albo dor?czenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera si? w kwocie 100 z?.

§ 3. Op?at? kancelaryjn? za odpisy, wyci?gi, kopie i wydruki oraz za?wiadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w s?dzie poza aktami sprawy pobiera si? odpowiednio w wysoko?ci okre?lonej w § 1.

§ 4. Je?eli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku zosta? z?o?ony przed wej?ciem w ?ycie rozporz?dzenia, op?at? kancelaryjn? pobiera si? w dotychczasowej wysoko?ci.

§ 5. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-10-30 18:58:20
Przyczyna zmiany: aktualizacja do obowi?zuj?cego stanu prawnego


Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kserokopii lub wydruku.

3. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

  1)  15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

  2)  3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.

4. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

5. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.

§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

§ 3. Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

§ 4. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku został złożony przed wejściem w życie rozporządzenia, opłatę kancelaryjną pobiera się w dotychczasowej wysokości.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2015-11-02 09:14:45
Przyczyna zmiany: poprawki kosmetyczne