Instrukcja obs?ugi BIP

Zapraszamy u?ytkowników do zapoznania si? z krótk? instrukcj? korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Menu

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajduj?cych si? w prezentowanym biuletynie, jest menu g?ówne. Wy?wietlane jest ono na ka?dej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka dzia?ów tematycznych, zwi?zanych z udost?pnianymi informacjami. Poszczególne dzia?y opatrzone s? nag?ówkami w postaci pogrubionych napisów.

Odno?nikiem kieruj?cym do wybieranej kategorii danego dzia?u jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odno?nika, kursor przyjmuje posta? charakterystycznej d?oni i zmienia si? t?o nazwy kategorii. Aby przej?? do wskazywanej kategorii nale?y wówczas przycisn?? lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Je?eli do pozycji menu przyporz?dkowany jest konkretny artyku? – po jej lewej stronie znajduje si? punktor (znak z?o?ony z czterech kropek). W przeciwnym przypadku po lewej stronie znajduje si? stylizowana strza?ka i oznacza to podmenu - po klikni?ciu pojawiaj? si? wci?te podrz?dne pozycje w danej kategorii.

 

Logo BIP

W lewym, górnym rogu ekranu znajduje si? logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony g?ównej biuletynu. Logo to jest jednocze?nie odno?nikiem do tej strony.

 

Stopka

Na ka?dej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wy?wietlana jest stopka, na której umieszczone s? informacje: autor artyku?u, kto go zamie?ci?, kiedy nast?pi?a ostatnia aktualizacja, przyczyna zmiany, ile wersji tego artyku?u jest w bazie, ilo?? wy?wietle? artyku?u oraz ilo?? wy?wietle? wszystkich artyku?ów. Poni?ej znajduje si? odno?nik „Historia zmian artyku?u” po klikni?ciu którego otrzymamy list? wszystkich wersji bie??cego artyku?u.

 

Wyszukiwanie

Jedn? z pozycji menu jest „Wyszukaj”. Po jej wybraniu na ekranie pojawia si? pole do wpisania szukanej frazy. Je?eli znajduje si? ona w bazie – po wci?ni?ciu przycisku „Szukaj” poni?ej pojawia si? lista odno?ników, po klikni?ciu których mo?na obejrze? zawarto?? stron zawieraj?cych szukan? fraz?.
autor artykułu: Zbigniew Nied?wied?
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2008-03-05 08:22:44
ilość wersji: 5
Przyczyna zmiany: dodanie opisu wyszukiwania
Ilość wyświetleń artykułu: 9602
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101392

Historia zmian artykułu