Baza orzecze?
Uprzejmie informujemy, i? Naczelny S?d Administracyjny uruchomi? now? - dost?pn? za po?rednictwem internetu - baz? orzecze? s?dów administracyjnych. W bazie tej znajd? Pa?stwo tre?? wydanych po dniu 1 pa?dziernika 2007 r. wyroków i postanowie? wraz z uzasadnieniami. Dodatkowo baza jest uzupe?niana o informacje o orzeczeniach ko?cz?cych post?powania s?dowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomi?dzy 1 stycznia 2004 r. a 30 wrze?nia 2007 r. Znale?? w niej mo?na ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego S?du Administracyjnego z lat wcze?niejszych, w szczególno?ci orzeczenia publikowane. Mamy nadziej?, ?e nowopowsta?a baza orzecze? s?dów administracyjnych przyczyni si? do upowszechnienia wiedzy z zakresu prawa administracyjnego. Jednocze?nie podkre?li? nale?y, i? baza ta ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzecze? s?dowych.

W przypadku braku w bazie interesuj?cego Pa?stwa orzeczenia prosimy o kontakt z Wydzia?em Informacji S?dowej WSA w Lublinie e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, tel. 81 5310750.

Baza jest dost?pna pod adresem:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl


autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-04-13 10:31:08
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: uzupe?nienie informacji
Ilość wyświetleń artykułu: 42835
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101189

Historia zmian artykułu