Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi

(tekst jednolity)

Dzia? V

Rozdzia? 3

Zwolnienie od kosztów s?dowych

Oddzia? 1

Przepisy ogólne

Art. 239. § 1. Nie maj? obowi?zku uiszczenia kosztów s?dowych:

1) strona skar??ca dzia?anie, bezczynno?? organu lub przewlek?e prowadzenie post?powania w sprawach:

a) z zakresu pomocy i opieki spo?ecznej,

b) dotycz?cych statusu bezrobotnego, zasi?ków oraz innych nale?no?ci i uprawnie? przys?uguj?cych osobie bezrobotnej,

c) dotycz?cych chorób zawodowych, ?wiadcze? leczniczych oraz ?wiadcze? rehabilitacyjnych,

d) ze stosunków pracy i stosunków s?u?bowych,

e) z zakresu ubezpiecze? spo?ecznych,

f) z zakresu powszechnego obowi?zku obrony,

g) udzielania cudzoziemcom ochrony,

h) dotycz?cych dodatków mieszkaniowych;

2) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3) kurator strony wyznaczony przez s?d orzekaj?cy lub przez s?d opieku?czy dla danej sprawy;

4) strona, której przyznane zosta?o prawo do pomocy w post?powaniu przed s?dem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie okre?lonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

§ 2. Nie maj? obowi?zku uiszczania op?at s?dowych organizacje po?ytku publicznego, dzia?aj?ce na podstawie przepisów o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach w?asnych, z wyj?tkiem spraw dotycz?cych prowadzonej przez te organizacje dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) w sprawach w?asnych dotycz?cych realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 240. Rada Ministrów mo?e, w drodze rozporz?dzenia, zwolni? organizacje spo?eczne od obowi?zku uiszczania wpisu w ich w?asnych sprawach, a tak?e cofn?? to zwolnienie. Dotyczy? to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w zwi?zku z dzia?alno?ci? naukow?, o?wiatow?, kulturaln?, dobroczynn? oraz pomocy i opieki spo?ecznej.

Art. 241. Zwolnienie od obowi?zku uiszczenia kosztów s?dowych w przepisie prawa lub w postanowieniu s?du administracyjnego bez okre?lenia zakresu tego zwolnienia - oznacza ca?kowite zwolnienie z obowi?zku wnoszenia zarówno op?at s?dowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. Wydatki za stron? zwolnion? od kosztów s?dowych wyk?adane s? z cz??ci bud?etu s?du administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:51:26
ilość wersji: 7
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 10273
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102693

Historia zmian artykułu