Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm. 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi

(tekst jednolity)

Dzia? V

Rozdzia? 3

Zwolnienie od kosztów s?dowych

Oddzia? 2

Prawo pomocy

Art. 243. § 1. Prawo pomocy mo?e by? przyznane stronie na jej wniosek z?o?ony przed wszcz?ciem post?powania lub w toku post?powania. Wniosek ten wolny jest od op?at s?dowych.

§ 2. (uchylony).

Art. 244. § 1. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów s?dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 2. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pe?nomocnictwa.

§ 3. Je?eli strona we wniosku wskaza?a adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego lub rzecznika patentowego, w?a?ciwa okr?gowa rada adwokacka, rada okr?gowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w miar? mo?liwo?ci i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, radc? prawnym, doradc? podatkowym lub rzecznikiem patentowym, wyznaczy adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego lub rzecznika patentowego wskazanego przez stron?.

Art. 245. § 1. Prawo pomocy mo?e by? przyznane w zakresie ca?kowitym lub cz??ciowym.

§ 2. Prawo pomocy w zakresie ca?kowitym obejmuje zwolnienie od kosztów s?dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 3. Prawo pomocy w zakresie cz??ciowym obejmuje zwolnienie tylko od op?at s?dowych w ca?o?ci lub w cz??ci albo tylko od wydatków albo od op?at s?dowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 4. Cz??ciowe zwolnienie od op?at lub wydatków mo?e polega? na zwolnieniu od poniesienia u?amkowej ich cz??ci albo okre?lonej ich kwoty pieni??nej.

Art. 246. § 1. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej nast?puje:

1)    w zakresie ca?kowitym - gdy osoba ta wyka?e, ?e nie jest w stanie ponie?? jakichkolwiek kosztów post?powania;

2)    w zakresie cz??ciowym - gdy wyka?e, ?e nie jest w stanie ponie?? pe?nych kosztów post?powania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

§ 2. Osobie prawnej, a tak?e innej jednostce organizacyjnej nieposiadaj?cej osobowo?ci prawnej, prawo pomocy mo?e by? przyznane:

1)    w zakresie ca?kowitym - gdy wyka?e, ?e nie ma ?adnych ?rodków na poniesienie jakichkolwiek kosztów post?powania;

2)    w zakresie cz??ciowym - gdy wyka?e, ?e nie ma dostatecznych ?rodków na poniesienie pe?nych kosztów post?powania.

§ 3. Adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego lub rzecznika patentowego mo?na ustanowi? dla strony, która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radc? prawnym, doradc? podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Nie dotyczy to adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ustanowionego na podstawie przepisów o prawie pomocy.

Art. 247. Prawo pomocy nie przys?uguje stronie w razie oczywistej bezzasadno?ci jej skargi.

Art. 248. Przyznanie prawa pomocy nie zwalnia strony od obowi?zku zwrotu kosztów post?powania, je?eli obowi?zek taki wynika z innych przepisów.

Art. 249. Przyznanie prawa pomocy mo?e by? cofni?te w ca?o?ci lub w cz??ci, je?eli si? oka?e, ?e okoliczno?ci, na podstawie których je przyznano, nie istnia?y lub przesta?y istnie?.

Art. 249a. Je?eli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku sta?o si? zb?dne, post?powanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza si?.

Art. 250. § 1. Wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio wed?ug zasad okre?lonych w przepisach o op?atach za czynno?ci adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieop?aconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezb?dnych i udokumentowanych wydatków.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach, s?d mo?e obni?y? wynagrodzenie, o którym mowa w § 1.

Art. 251. Przyznanie prawa pomocy wygasa ze ?mierci? strony, która je uzyska?a.

Art. 252. § 1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawiera? o?wiadczenie strony obejmuj?ce dok?adne dane o stanie maj?tkowym i dochodach, a je?eli wniosek sk?ada osoba fizyczna, ponadto dok?adne dane o stanie rodzinnym oraz o?wiadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radc? prawnym, doradc? podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

§ 1a. O?wiadczenia, o których mowa w § 1, sk?ada si? pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia. Sk?adaj?cy o?wiadczenie jest obowi?zany do zawarcia w nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: "Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia.". Klauzula ta zast?puje pouczenie s?du o odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia.

§ 2. Wniosek sk?ada si? na urz?dowym formularzu wed?ug ustalonego wzoru.

§ 3. Postanowienie o przyznaniu, cofni?ciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu post?powania w sprawie przyznania prawa pomocy dor?cza si? stronie, która z?o?y?a wniosek. ?rodek zaskar?enia przys?uguje wy??cznie wnioskodawcy.

Art. 253. § 1. O wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego s?d zwraca si? do w?a?ciwej okr?gowej rady adwokackiej, rady okr?gowej izby radców prawnych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, dor?czaj?c postanowienie o przyznaniu prawa pomocy. W przypadku, gdy ustanowienie pe?nomocnika ma nast?pi? po wydaniu orzeczenia, od którego przys?uguje skarga kasacyjna, s?d zawiadamia o tym w?a?ciw? rad?.

§ 2. Okr?gowa rada adwokacka, rada okr?gowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w terminie czternastu dni od dnia dor?czenia postanowienia, o którym mowa w § 1, wyznacza pe?nomocnika, zawiadamiaj?c o tym niezw?ocznie pe?nomocnika oraz s?d. W zawiadomieniu kierowanym do s?du w?a?ciwa rada wskazuje imi? i nazwisko wyznaczonego pe?nomocnika oraz jego adres do dor?cze?. W przypadku ustanowienia pe?nomocnika po wydaniu orzeczenia, od którego przys?uguje skarga kasacyjna, w?a?ciwa rada informuje równie? niezw?ocznie s?d o dacie zawiadomienia pe?nomocnika o jego wyznaczeniu.

§ 3. Je?eli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy ustanowiony w ten sposób ma podj?? czynno?ci poza siedzib? s?du orzekaj?cego, w?a?ciwa okr?gowa rada adwokacka, rada okr?gowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na wniosek ustanowionego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, wyznaczy w razie potrzeby adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego lub rzecznika patentowego z innej miejscowo?ci.

Art. 254. § 1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieop?aconej pomocy prawnej sk?ada si? do w?a?ciwego wojewódzkiego s?du administracyjnego.

§ 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze w?a?ciwo?ci s?du, o którym mowa w § 1, mo?e z?o?y? wniosek w innym wojewódzkim s?dzie administracyjnym. Wniosek ten przesy?a si? niezw?ocznie do s?du w?a?ciwego.

Art. 255. Je?eli o?wiadczenie strony zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 252, oka?e si? niewystarczaj?ce do oceny jej rzeczywistego stanu maj?tkowego i mo?liwo?ci p?atniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi w?tpliwo?ci, strona jest obowi?zana z?o?y? na wezwanie, w zakre?lonym terminie, dodatkowe o?wiadczenie lub przed?o?y? dokumenty ?ród?owe dotycz?ce jej stanu maj?tkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Art. 256. Rada Ministrów okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1)    wzór i sposób udost?pniania urz?dowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowiadaj?cego wymaganiom przewidzianym dla pism strony, szczególnym wymaganiom post?powania o przyznaniu prawa pomocy, zawieraj?cego niezb?dne pouczenie co do sposobu jego wype?nienia i skutków niedostosowania si? do okre?lonych wymaga? oraz klauzul?, o której mowa w art. 252 § 1a;

2)    rodzaje dokumentów ?ród?owych, o których mowa w art. 255, oraz okresy, za jakie maj? by? dokumentowane dane o maj?tku, dochodach i stanie rodzinnym; dokumentami tymi mog? by? w szczególno?ci odpisy zezna? podatkowych, wyci?gi lub wykazy z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z rejestrów urz?dowych, odpis aktualnych bilansów oraz za?wiadczenia o wysoko?ci wynagrodze?, honorariów i innych nale?no?ci i otrzymywanych ?wiadcze?.

Art. 257. Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie zosta? z?o?ony na urz?dowym formularzu lub którego braków strona nie uzupe?ni?a w zakre?lonym terminie, pozostawia si? bez rozpoznania.

Art. 258. § 1. Czynno?ci w zakresie przyznania prawa pomocy wykonuje referendarz s?dowy.

§ 2. Do czynno?ci, o których mowa w § 1, nale?? w szczególno?ci:

1)    przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa pomocy;

2)    przesy?anie wniosków o przyznanie prawa pomocy do w?a?ciwego s?du;

3)    badanie z?o?onych wniosków o przyznanie prawa pomocy co do wymogów formalnych, a tak?e co do ich tre?ci;

4)    przekazywanie wniosków do rozpoznania s?dowi w przypadku, o którym mowa w art. 247;

5)    wzywanie stron do uzupe?nienia braków formalnych wniosków, a tak?e do z?o?enia dodatkowych o?wiadcze? i dokumentów;

6)    wydawanie zarz?dze? o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania;

7)    wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowie? o przyznaniu, cofni?ciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu post?powania w sprawie przyznania prawa pomocy;

8)    wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowie? o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zast?pstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezb?dnych udokumentowanych wydatków.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Czynno?ci, o których mowa w § 2, mo?e w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonywa? s?d. Na postanowienia albo zarz?dzenie s?du, o których mowa w § 2 pkt 6-8, przys?uguje za?alenie.

Art. 259. § 1. Od zarz?dze? i postanowie?, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona albo adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mog? wnie?? do w?a?ciwego wojewódzkiego s?du administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia dor?czenia zarz?dzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga uzasadnienia.

§ 2. Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zosta?y uzupe?nione, a tak?e sprzeciw wniesiony przez adwokata, radc? prawnego, doradc? podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawieraj?cy uzasadnienia, s?d odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Je?eli nie wniesiono sprzeciwu albo wniesiony sprzeciw zosta? prawomocnie odrzucony, zarz?dzenia i postanowienia, o których mowa w § 1, maj? skutki prawomocnego orzeczenia s?du.

Art. 260. § 1. Rozpoznaj?c sprzeciw od zarz?dzenia i postanowie?, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, s?d wydaje postanowienie, w którym zaskar?one zarz?dzenie lub postanowienie referendarza s?dowego zmienia albo utrzymuje w mocy.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarz?dzenia lub postanowienia referendarza s?dowego wstrzymuje jego wykonalno??. S?d orzeka jako s?d drugiej instancji, stosuj?c odpowiednio przepisy o za?aleniu.

§ 3. S?d rozpoznaje spraw? na posiedzeniu niejawnym.

Art. 261. Od sprzeciwu i za?ale? wnoszonych w sprawie prawa pomocy nie pobiera si? op?at s?dowych.

Art. 262. Przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotycz?cym zast?pstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, maj? odpowiednie zastosowanie do stron korzystaj?cych z ustawowego zwolnienia od obowi?zku uiszczenia kosztów s?dowych.

Art. 263. (uchylony).

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:51:59
ilość wersji: 5
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 9105
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102553

Historia zmian artykułu