Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie
ul. M.C. Sk?odowskiej 40
20-029 Lublin
tel. 0(81) 53 10 700, fax 0(81) 53 10 710


NIP 712 23 04 012


REGON 432686780


KONTO BANKOWE NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie

68 1010 1339 0092 4722 3100 0000Na podstawie zarz?dzenia Nr 6 Prezesa Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 maja 2004r. w sprawie godzin urz?dowania s?du oraz godzin przyj?? interesantów przez prezesa, wiceprezesa s?du, przewodnicz?cych wydzia?ów oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Lublinie, godziny urz?dowania s?du oraz godziny przyj?? interesantów przedstawiaj? si? nast?puj?co:


Godziny urz?dowania S?du

715 – 1515

Wydzia? Informacji S?dowej

715 – 1515

Biuro Podawcze

715 – 1515

Kasa

800 – 1300


Godziny przyj?? interesantów:

Prezes WSA - Poniedzia?ek 1000-1300

Wiceprezes - Poniedzia?ek 1000-1300

Przewodnicz?cy Wydzia?u I - Poniedzia?ek 1000-1300

Przewodnicz?cy Wydzia?u II - Poniedzia?ek 1000-1300

Przewodnicz?cy Wydzia?u III - Poniedzia?ek 1000-1300

Przewodnicz?cy Wydzia?u Informacji S?dowej – Rzecznik Prasowy WSA w Lublinie - Wtorek 1000-1300

Kierownik Oddzia?u Spraw Ogólnych i Osobowych - Wtorek 1000-1300

Kierownik Oddzia?u Finansowo – Bud?etowego - Wtorek 1000-1300

Kierownik Oddzia?u Administracyjno – Gospodarczego – Wtorek 1000-1300

autor artykułu: Jolanta Postój
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-09-13 14:38:06
ilość wersji: 22
Przyczyna zmiany: Usuni?cie komunikatu o zmianie godzin przyjmowania interesantów
Ilość wyświetleń artykułu: 43466
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101183

Historia zmian artykułu