Wydzia? I

 

Do Wydzia?u I nale?? sprawy z zakresu:

Sprawy z zakresu skarg na uchwa?y organów jednostek samorz?dowych, skarg organów nadzoru na uchwa?y organów jednostek samorz?dowych, rozstrzygni?? nadzorczych, prawa miejscowego organów rz?dowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzecze? S?du, interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczaj?cych, innych interpretacji, bezczynno?ci organów administracji publicznej oraz przewlek?o?ci post?powania administracyjnego nale?? do poszczególnych wydzia?ów je?eli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powy?ej.

 

S?dziowie Wydzia?u I

Halina Chitrosz-Roicka - s?dzia WSA Przewodnicz?cy Wydzia?u

Wies?awa Achrymowicz s?dzia WSA
Krystyna Czajecka - Szpringer s?dzia WSA
Ma?gorzata Fita   s?dzia WSA
Monika Kazubi?ska - Kr?cisz s?dzia WSA
Ewa Kowalczyk s?dzia WSA
Danuta Ma?ysz s?dzia NSA
Andrzej Niezgoda   s?dzia WSA
Grzegorz Wa?ejko s?dzia WSA

 

 

 

 

 

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Soczy?ska
tel. (81) 53 10 711
fax (81) 53 10 710
e-mail: wydzial.pierwszy@lublin.wsa.gov.pl
autor artykułu: Jolanta Postój
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-06-22 09:14:31
ilość wersji: 9
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 21394
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102659

Historia zmian artykułu