Wydzia? II

 

Do Wydzia?u II nale?? sprawy z zakresu:

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej ?wiadcze? niepieni??nych, skarg na uchwa?y organów jednostek samorz?dowych, skarg organów nadzoru na uchwa?y organów jednostek samorz?dowych, rozstrzygni?? nadzorczych, prawa miejscowego organów rz?dowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzecze? S?du, bezczynno?ci organów administracji publicznej oraz przewlek?o?ci post?powania administracyjnego nale?? do poszczególnych wydzia?ów je?eli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powy?ej.

 

S?dziowie Wydzia?u II

Jerzy Dudek - s?dzia NSA - Przewodnicz?cy Wydzia?u

Joanna Cylc – Malec    s?dzia WSA
Jacek Czaja      s?dzia WSA
Witold Falczy?ski    s?dzia NSA
Marta Laskowska – Pietrzak     s?dzia WSA
Gra?yna Pawlos – Janusz      s?dzia NSA
Maria Wieczorek – Zalewska    s?dzia NSA
Bogus?aw Wi?niewski    s?dzia WSA

 

Kierownik Sekretariatu:
Ma?gorzata Duda
tel. (81) 53 10 722
fax (81) 53 10 710
e-mail: wydzial.drugi@lublin.wsa.gov.pl

>


autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-04-13 13:24:43
ilość wersji: 6
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 19643
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101389

Historia zmian artykułu