Zarz?dzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie utworzenia wydzia?ów informacji s?dowej, w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Lublinie zosta? utworzony wydzia? informacji s?dowej.

Zgodnie z rozporz?dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. poz. 1177) - Regulamin wewn?trznego urz?dowania wojewódzkich s?dów administracyjnych (§ 5), wydzia? informacji s?dowej wykonuje zadania w zakresie:

  1. informowania osób zainteresowanych o w?a?ciwo?ci s?du oraz o stanie spraw za?atwianych w s?dzie i udost?pniania im do wgl?du akt spraw;

  2. udost?pniania informacji publicznej o dzia?alno?ci s?du;

  3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;

  4. sprawozdawczo?ci statystycznej s?du;

  5. obowi?zków administratora systemu informatycznego;

  6. przygotowywania orzecze? s?du do przekazania do zbioru urz?dowego orzecze? s?dów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego;

  7. obs?ugi rzecznika prasowego s?du;

  8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które maj? zastosowanie w sprawach s?dowoadministracyjnych, oraz orzecze? S?du Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci, a tak?e Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka;

  9. prowadzenia biblioteki s?dowej.

Przewodnicz?cy wydzia?u informacji s?dowej jest rzecznikiem prasowym s?du.
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-04-18 14:26:24
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 14707
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101167

Historia zmian artykułu