Elektroniczna Skrzynka Podawcza

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie:

1) za pomoc? elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Lublinie zlokalizowanej na elektronicznej platformie us?ug administracji publicznej (ePUAP);

2) poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym no?niku danych.

2. Rodzaje spraw za?atwianych przez Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

1) post?powanie w sprawie udost?pnienia informacji publicznych,

2) post?powanie w sprawie skarg i wniosków

3. Wymagania dotycz?ce dostarczania dokumentów elektronicznych:

1) za pomoc? elektronicznej skrzynki podawczej:

a) dokument powinien by? podpisany wa?nym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;

b) wielko?? dokumentu elektronicznego wraz z za??cznikami nie mo?e przekracza? 5 megabajtów;

2) poprzez dostarczenie na elektronicznym no?niku danych:

a) dokumenty mog? by? dostarczane na nast?puj?cych no?nikach danych:

- p?yta DVD;

- p?yta CD;

- pami?? masowa USB;

b) dokument powinien by? podpisany wa?nym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) informatyczny no?nik danych powinien by? trwale oznakowany w sposób pozwalaj?cy na jego jednoznaczn? identyfikacj?;

3) akceptowalne formaty za??czników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z za??cznikami mog? by? skompresowane do formatu ZIP;

4) dokumenty lub no?niki zawieraj?ce oprogramowanie z?o?liwe b?d? automatycznie odrzucane i nie zostan? rozpatrzone.
autor artykułu: Zbigniew Nied?wied?
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-02-02 12:27:39
ilość wersji: 8
Przyczyna zmiany: aktualizacja adresów
Ilość wyświetleń artykułu: 6072
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100775

Historia zmian artykułu