Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie dysponuje maj?tkiem, w którego sk?ad wchodzi:

  1. nieruchomo?? po?o?ona w Lublinie przy ul. M.C. Sk?odowskiej 40, dla której S?d Rejonowy w Lublinie prowadzi ksi?g? wieczyst? Nr 162806, stanowi?ca w?asno?? Skarbu Pa?stwa, b?d?ca w trwa?ym zarz?dzie Naczelnego S?du Administracyjnego w Warszawie, zabudowana budynkiem biurowym o pow. u?ytkowej 3700 m2.

  2. wyposa?enie biurowe niezb?dne w pracy s?du,

  3. trzy samochody osobowe.


budynek s±du
sala rozpraw
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-05-22 12:52:22
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 14232
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102687

Historia zmian artykułu