Stosownie do tre?ci Zarz?dzenia Nr 14 Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowo?ci w s?dach administracyjnych przyjmowanie pism odbywa si? w sposób opisany poni?ej.

Pisma adresowane do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie przyjmuje biuro podawcze. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydzia?u. Nast?pnie kierownik sekretariatu przedstawia wp?ywaj?ce pisma przewodnicz?cemu wydzia?u, który wydaje zarz?dzenie co do sposobu ich za?atwienia. Pisma adresowane do prezesa s?du dor?cza si? prezesowi s?du (upowa?nionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie dor?cza si? adresatom tak?e bez otwierania kopert.

autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-04-18 14:12:27
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 14190
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102661

Historia zmian artykułu