Stosownie do tre?ci § 32  Rozporz?dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewn?trznego urz?dowania wojewódzkich s?dów administracyjnych (Dz. U. poz. 1177) sprawy wniesione do s?du rozpoznaje si? wed?ug kolejno?ci ich wp?ywu, chyba ?e przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes s?du mo?e zarz?dzi? rozpoznanie sprawy lub okre?lonych spraw poza kolejno?ci?, o której mowa powy?ej.
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-04-18 14:13:34
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 11948
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101398

Historia zmian artykułu