Na podstawie Zarz?dzenia Nr 14 Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowo?ci w s?dach administracyjnych w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Lublinie w sekretariatach s?dowych prowadzi si? nast?puj?ce urz?dzenia ewidencyjne:

- repertoria;

- zbiory: wokand, wydanych orzecze? itp.;

- skorowidze alfabetyczno-numerowe;

- ksi?gi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Wymienione wy?ej urz?dzenia ewidencyjne maj? charakter techniczno – organizacyjny i s?u?? do rejestrowania spraw i czynno?ci s?du.

Repertoria s?u?? do ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporz?dzania zestawie? i sprawozda? statystycznych o wynikach pracy s?dów. Stanowi? one równie? podstaw? oznaczania, uk?adu i przechowywania akt. Do ka?dego repertorium prowadzi si? skorowidz alfabetyczno-numerowy. W ka?dym wydziale prowadzi si? wykaz spraw, w których post?powanie zawieszono oraz kontrolk? wysy?anych akt. Kierownik sekretariatu prowadzi w porz?dku chronologicznym zbiór wokand oraz zbiór wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne. Na zarz?dzenie przewodnicz?cego wydzia?u mog? by? prowadzone – poza wymienionymi – równie? inne ksi?gi pomocnicze dla rejestrowania okre?lonych spraw lub czynno?ci.

Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urz?dzeniach ewidencyjnych udost?pniane s? uczestnikom post?powania oraz na ??danie uprawnionych osób.
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-04-18 14:30:04
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 10402
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102521

Historia zmian artykułu