Organizacj? i zakres dzia?ania archiwum zak?adowego w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Lublinie reguluje Zarz?dzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zak?adowych w s?dach administracyjnych.

Zarz?dzenie Nr 13
Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie archiwów zak?adowych w s?dach administracyjnych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju s?dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w zwi?zku z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z pó?n. zm) zarz?dza si? co nast?puje:

§ 1.

1. Dokumentacja powstaj?ca w wyniku dzia?alno?ci Naczelnego S?du Administracyjnego i wojewódzkich s?dów administracyjnych, w których powstaj? materia?y archiwalne podlegaj?ce przekazaniu do archiwów pa?stwowych, po wykorzystaniu w bie??cej dzia?alno?ci komórek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zak?adowych.

2. Organizacj? i zakres dzia?ania archiwów zak?adowych oraz sposób post?powania z dokumentacj? przyjmowana na przechowanie oraz pozostaj?c? w przechowaniu archiwum zak?adowego okre?la instrukcja stanowi?ca za??cznik do zarz?dzenia.

§ 2.

1. Nadzór bezpo?redni nad realizacj? postanowie? zarz?dzenia powierza si? w odniesieniu do Naczelnego S?du Administracyjnego - Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich s?dów administracyjnych - prezesom tych s?dów.

2. Nadzór zewn?trzny nad dzia?alno?ci? archiwum zak?adowego sprawuje w?a?ciwe archiwum pa?stwowe.

§ 3.

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2004-04-23 10:45:58
ilość wersji: 4
Ilość wyświetleń artykułu: 11915
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102559

Historia zmian artykułu