O G ? O S Z E N I E

 

W zwi?zku z Rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 19 wrze?nia 2014 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek bud?etowych i samorz?dowych zak?adów bud?etowych, z dniem 1 pa?dziernika 2014 r. KASA w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Lublinie b?dzie czynna w godzinach od 715 do 1300.
autor artykułu: Ma?gorzata Doma?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2014-09-25 16:40:25
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 5524
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101228

Historia zmian artykułu