Dnia 12.04.2016 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/2/16

 

 

OG?OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) uprzejmie informuj?, ?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cen? na dostaw? materia?ów biurowych dla  Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

 

Agencja Handlowo Us?ugowa Widok Sp. z o.o.

Ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilo?? punktów

1

ABC Papier Sp. z o.o.

ul. Zwi?zkowa 27 20-148 Lublin

------

2

Agencja Handlowo-Us?ugowa

WIDOK Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

100,00

3

EUROBIURO Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin

96,79

4

Przedsi?biorstwo Annex Sp. z o.o.

ul. Rynek 10 23-235 Annopol

 

93,97


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-04-13 13:35:07
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1517
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102536

Historia zmian artykułu