Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski dotycz?ce dzia?alno?ci Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie rozpatruje Prezes S?du jako organ sprawuj?cy nad nim bezpo?redni nadzór.

Prezes Naczelnego S?du Administracyjnego jest organem w?a?ciwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotycz?cych dzia?alno?ci:

1) Naczelnego S?du Administracyjnego,

2) wojewódzkich s?dów administracyjnych, jako organ wy?szego stopnia,

3) Prezesów wojewódzkich s?dów administracyjnych.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporz?dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewn?trznego urz?dowania wojewódzkich s?dów administracyjnych (Dz. U. poz. 1177) sprawy petycji, skarg i wniosków prowadzi Wydzia? Informacji S?dowej Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mog? by? wnoszone:

1) na pi?mie:

a) w Biurze Podawczym Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie,

b) za po?rednictwem poczty na adres: ul. M.C. Sk?odowskiej 40, 20-029 Lublin,

c) poczt? elektroniczn? na adres: wydzial.informacji@wsa.lublin.gov.pl,

d) za po?rednictwem platformy ePUAP (dost?p przez: stron? g?ówn? www.lublin.wsa.gov.pl).

 2)  w formie ustnej - do protoko?u w Wydziale Informacji S?dowej WSA w Lublinie –  pok. 303.

Na ??danie skar??cego lub wnioskodawcy pracownik przyjmuj?cy skarg? lub wniosek potwierdza ich przyj?cie.

Elementy skargi / wniosku

1) imi? i nazwisko (nazwa), adres skar??cego lub wnioskodawcy,

2) zwi?z?a tre?? skargi lub wniosku,

3) ewentualnie sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek,

4) data.

 Skargi i wnioski rozpatruje si? bez zb?dnej zw?oki, nie pó?niej jednak ni? w terminie miesi?ca od daty ich wp?ywu.

Skargi nie podlegaj?ce rozpatrzeniu

Nie podlegaj? rozpatrzeniu skargi w zakresie dotycz?cym orzeczniczej dzia?alno?ci s?dów, gdy? jest to dziedzina, w której s?dziowie s? niezawi?li.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawieraj?ce tre?ci zniewa?aj?ce lub s?owa powszechnie uznawane za obel?ywe pozostawia si? bez rozpatrzenia, zawiadamiaj?c o tym skar??cego lub wnioskodawc?.  

Skarga o poci?gni?cie s?dziego do odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o poci?gni?cie s?dziów do odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej podlega niezw?ocznie przekazaniu w?a?ciwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zast?pcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie za?atwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skar??cego oraz organ, który przekaza? mu skarg?.

Petycje

W ?wietle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) petycje sk?ada si? do organu w?adzy publicznej, a tak?e do organizacji lub instytucji spo?ecznej w zwi?zku z wykonywanymi przez ni? zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycj? mo?e z?o?y? osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieb?d?ca osob? prawn? lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji mo?e by? ??danie, w szczególno?ci, zmiany przepisów prawa, podj?cia rozstrzygni?cia lub innego dzia?ania w sprawie dotycz?cej podmiotu wnosz?cego petycj?, ?ycia zbiorowego lub warto?ci wymagaj?cych szczególnej ochrony w imi? dobra wspólnego, mieszcz?cych si? w zakresie zada? i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycj? sk?ada si? w formie pisemnej albo za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej:

·   w Biurze Podawczym Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie,

·   za po?rednictwem poczty na adres: ul. M. C. Sk?odowskiej 40, 20-029 Lublin,

·   poczt? elektroniczn? na adres: wydzial.informacji@wsa.lublin.gov.pl

·   za po?rednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie zamieszczane s? informacje zawieraj?ce odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, dat? jej z?o?enia oraz - w przypadku wyra?enia zgody - imi? i nazwisko albo nazw? podmiotu wnosz?cego petycj? lub podmiotu, w interesie którego petycja jest sk?adana.

Zawiadomienie o sposobie za?atwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesy?a si? jej autorowi w formie pisemnej albo za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej. Sposób za?atwienia petycji nie mo?e by? przedmiotem skargi.

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków sk?adanych do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie stosuje si? odpowiednio przepisy Rozdzia?u 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s?dów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotycz?cych dzia?alno?ci s?dów powszechnych (Dz. U. poz. 524) w zw. z art. 29  ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju s?dów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1066), za? w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Dzia?u VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post?powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:43:05
ilość wersji: 5
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 2004
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101383

Historia zmian artykułu