Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je?eli dotyczy):

www.wsa.lublin.pl


Og?oszenie nr 324843 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.

Lublin: Dostawa sprz?tu komputerowego
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych

nie


Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy

nie

Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych

nie


Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. M.C. Sk?odowskiej  40, 20029   Lublin, woj. lubelskie, pa?stwo Polska, tel. 815 310 703, e-mail , faks 815 310 748.
Adres strony internetowej (URL): www.wsa.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny: S?d

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):

Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)

nie
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.wsa.lubli.pl


Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem

nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie

nie
adres
nie

 

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
ofert? nale?y z?o?y? pod rygorem niewa?no?ci w formie pisemnej
Adres:
WSA w Lublinie ul. M. C. Sk?odowskiej 40 20-029 Lublin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne

nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa sprz?tu komputerowego
Numer referencyjny: Nr Prez/Adm - 242/3/16
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego, szczegó?owy opis w za??czniku nr 5 do SIWZ

II.5) G?ówny kod CPV: 30231300-0
Dodatkowe kody CPV:30200000-1, 30233000-1
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 10


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, nale?ycie wykona? co najmniej 2 dostawy, odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom, stanowi?cym przedmiot niniejszego zamówienia (monitory, komputery, komputery przeno?ne, serwery), o warto?ci minimalnej 150.000,00 z?. brutto ka?da oraz potwierdzi (za??czy dowód), ?e dostawy zosta?y wykonane nale?ycie.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI

O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu, bez dodatkowego wezwania, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.

III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni? 5 dni terminie wykazu wykonanych co najmniej 2 dostaw, odpowiadaj?cych swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot niniejszego zamówienia (monitory, komputery, komputery przeno?ne, serwery), o warto?ci minimalnej 150.000,00 z?. brutto ka?da oraz za??czeniem dokumentów potwierdzaj?cych, ?e dostawy zosta?y wykonane nale?ycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) nie
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

parametry funkcjonalne

40.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:

Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w sytuacji, gdy konieczno?? wprowadzenia zmian wynika z okoliczno?ci, których nie mo?na by?o przewidzie? w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony umowy zobowi?zuj? si? do sporz?dzenia protoko?u konieczno?ci. Ww. zmiany nie mog? dotyczy? zwi?kszenia wysoko?ci wynagrodzenia wykonawcy z wyj?tkiem przypadku gdy zwi?kszenie wynagrodzenia nast?pi z uwagi na zmiany przepisów prawa dotycz?cych w szczególno?ci stawki podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 25/10/2016, godzina: 8:30,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> j?zyk polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


SIWZ w formacie PDF
spakowana SIWZ w formacie DOCX
za??cznik nr 5 w formacie PDF
spakowany za??cznik nr 5 w formacie XLSautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-10-17 13:54:54
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1550
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100865

Historia zmian artykułu