Dnia 21.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

               w Lublinie

     ul. M.C. Sk?odowskiej 40

           20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/16

 

Uczestnicy post?powania

 

 

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? sprz?tu komputerowego dla WSA w Lublinie”

 

W zawi?zku z otrzymaniem zapyta?  do SIWZ, Zamawiaj?cy  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp,  przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiaj?cy zmieni wymagania minimalne w zakresie typu matrycy – dopuszczaj?c oprócz matrycy typu AH-IPS równie? matryc? typu IPS? Matryca typu AH-IPS to podtyp matryc typu IPS i technologicznie jest matryc? o tej samej zasadzie dzia?ania. Nie ma wi?c ?adnego uzasadnienia dla tak postawionego przez Zamawiaj?cego wymagania. Co wi?cej nazwa AH-IPS zosta?a wprowadzona przez firm? LG w 2011 r. i wskazuje wy??cznie na wy?wietlacze produkowane w?a?nie przez firm? LG Electronics, co nale?y interpretowa? jako celowe dzia?anie Zamawiaj?cego w ograniczeniu konkurencyjno?ci post?powania. Prosimy o wyja?nienie, z jakiego powodu Zamawiaj?cy wymaga WY??CZNIE jednego konkretnego podtypu panelu AH-IPS w?ród wielu podtypów paneli IPS np. E-IPS, H-IPS, P-IPS itp.?

Odpowied?:

Wymaganie minimalne to AH-IPS ale Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne, m. in. inne podtypy matryc IPS.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiaj?cy zmieni wymagania minimalne w zakresie plamki matrycy – dopuszczaj?c minimalny rozmiar plamki matrycy 0.270 mm? Zamawiaj?cy wymaga plamki o rozmiarze 0.269 mm. Ró?nica w rozmiarze plamki równa 0.001 mm (1 mikrometra) jest niezauwa?alna dla ludzkiego oka i w ?aden sposób nie wp?ynie na ergonomi? i komfort pracy Zamawiaj?cego. Co wi?cej w pracy biurowej plamka matrycy powinna by? odpowiednio du?a dla w?a?ciwego komfortu pracy – zbyt ma?a plamka powoduje, ?e czcionki przy d?u?szej pracy b?d? m?czy?y oczy.

Odpowied?:

Minimalny rozmiar plamki jest podany w specyfikacji - wi?ksze rozmiary plamki s? jak najbardziej dopuszczalne.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiaj?cy zmieni wymagania minimalne w zakresie standardu VESA – dopuszczaj?c standard 100x100? Pragniemy wskaza? niekonsekwencj?, jak? wykaza? si? Zamawiaj?cy wymagaj?c w przypadku monitora 27” standardu VESA 100x100. Dodatkowo wskazujemy, ?e wymagany przez Zamawiaj?cego standard VESA 200x100 wykorzystywany jest wy??czenie w przypadku monitorów firmy LG Electronics.

Odpowied?:

Zamawiaj?cy dopuszcza równie? inne rozmiary mocowania, o ile b?d? zgodne ze standardami VESA. Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje za??cznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 24 z zapisu „Standard VESA 200 x 100” na zapis „Standard VESA /TAK oraz

Lp. 2 wers 24 z zapisu „Standard VESA 100 x 100” na zapis „Standard VESA /TAK.

 

Pytanie 4:

Zgodnie z tre?ci? za??cznika nr 5  do SIWZ (Lp.1 - monitory) Zamawiaj?cy wymaga,  aby w zaoferowanym modelu monitora zastosowano technologi? IPS. W takim stanie rzeczy wykonawca zwraca si? do Zamawiaj?cego z pytaniem czy wymaganie w postaci technologii IPS Zamawiaj?cy uzna za spe?nione je?eli monitor b?dzie wyprodukowany z zastosowaniem technologii PLS przy spe?nieniu pozosta?ych wymaga? dla monitora zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wzgl?dnie dokonania zmiany SIWZ w powy?szym zakresie poprzez dopuszczenie rozwi?za? równowa?nych.  Zgodnie z ogólnie dost?pnymi informacjami (nie wy??czaj?c informacji dost?pnych w https: //en.wikipedia.org/wiki/IPS_panel) standard PLS jest standardem analogicznym dla standardu IPS, z niewielk? przewag? standardu PLS w konkretnych przypadkach.

Odpowied?:

Wymaganie minimalne to AH-IPS ale Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne, m. in. matryce PLS.

 

Pytanie 5:

Zgodnie z tre?ci?  za??cznika 5 do SIWZ (Lp. 1 – monitory 110szt) Zamawiaj?cy wymaga, aby w zaoferowanym modelach monitorów Standard VESA wynosi? 200x100 mm. Zgodnie z ogólnie dost?pnymi informacjami tak postawiony wymóg drastycznie ogranicza konkurencj?. Ponadto wymóg ten nie ma wp?ywu na komfort pracy u?ytkownika.

Zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nadmiarowych i nieuzasadnionych wymaga? przedmiotowych jest przedmiotem bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwo?awczej pi?tnuj?cego tego rodzaju praktyki.

Odpowied?:

Patrz odpowied? pytanie nr 3.

 

Pytanie 6:

Zgodnie z tre?ci? za??cznika 5 do  SIWZ (Lp. 2 - monitor 10 sztuk) Zamawiaj?cy wymaga aby dostarczone monitory by?y wyposa?one w z??cza D-Sub, HDMI oraz DVI. Czy Zamawiaj?cy dopu?ci rozwi?zanie firmy Samsung w postaci monitora model LS27E65UXS/EN spe?niaj?ce  wymagania Zamawiaj?cego  a wyposa?onego w  z??cza , D-Sub, DVI, DP oraz 2xUSB 2.0?

Odpowied?:

Wymaganie minimalne to 1x15-pin D-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI. Poniewa? standard DisplayPort pozwala na przenoszenie sygna?u wideo HDMI to z??cze DP jest jak najbardziej dopuszczalne. Dodatkowe porty USB równie? s? dopuszczalne. Zamawiaj?cy dopu?ci ka?dy monitor spe?niaj?cy minimalne wymagania zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SIWZ.

 

 

                                             

 

                                                                            ………………………………….

                                                                            (podpis)


Odpowiedzi na pytania w formacie PDF
Nowy za??cznik nr 5 w formacie PDF
Spakowany nowy za??cznik nr 5 w formacie DOCXautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-10-25 15:16:04
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1464
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102532

Historia zmian artykułu