Dnia 24.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI S?D ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm-242/3/16

Uczestnicy post?powania

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? sprz?tu komputerowego dla WSA w Lublinie”

W zawi?zku z otrzymaniem zapyta? do SIWZ, Zamawiaj?cy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiaj?cy dopu?ci monitory o cz?stotliwo?ci pionowej min 50 Hz i max 76 Hz ??

Odpowied?:

Zakres odchylenia pionowego podany w za??czniku nr 5 do SIWZ to 56-75 Hz. Szerszy zakres, np. 50-76 Hz równie? spe?nia wymagania minimalne.

………………………………….

(podpis)
Odpowiedzi na pytania w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 16:06:12
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1156
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102686

Historia zmian artykułu