Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie ul. M.C. Sk?odowskiej 40 20-029 Lublin

Lublin, dn. 25 pa?dziernika 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/3/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? sprz?tu komputerowego dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 138.000,00 z? (s?ownie: sto trzydzie?ci osiem tysi?cy z?otych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 25 pa?dziernika 2016 r. do godz. 08:30 wp?yn??o 6 ofert.

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

1

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya ?ele?skiego 5b 33-100 Tarnów

124 400,97

2

ALLTECH Sp. j. Zdzis?aw Paj?k Artur Paj?k ul. Spó?dzielcza 33 09-407 P?ock

114 770,07

3

ALTBIT Sp. z o.o. ul. Cicha 17 05-500 Nowa Iwiczna

128 627,25

4

MX Solution Sp. z o.o. Al. Poprzeczna 82 51-167 Wroc?aw

122 365,32

5

POMAREX Andrzej Pomara?ski ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

123 817,95

6

GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13/1 64-410 Zielona Góra

129 731,79

3) Minimalny okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia spe?niaj? wszystkie z?o?one oferty.

4) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

5) Zap?ata wynagrodzenia zgodnie § 4 ust. 3 ogólnych warunków umowy, nast?pi po dokonaniu odbioru, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.

………………………………….

(podpis)


Informacja z otwarcia ofert przetargowych w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 14:24:03
ilość wersji: 2
Ilość wyświetleń artykułu: 1133
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102579

Historia zmian artykułu