Dnia 21.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI S?D ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm-242/4/16

Uczestnicy post?powania

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”

W zawi?zku z otrzymaniem zapyta? do SIWZ, Zamawiaj?cy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiaj?cy zaakceptuje drukark? wyposa?on? w tac? o pojemno?ci 520 arkuszy?

Odpowied?:

Tak.

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp. modyfikuje za??cznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 10 z zapisu Podajnik papieru taca 1: 100 arkuszy, 10 kopert; taca 2: 550 arkuszy” na zapis

Podajnik papieru taca 1: 50 arkuszy, 10 kopert; taca 2: 500 arkuszy”.

Pytanie 2:

Czy Zamawiaj?cy zaakceptuje urz?dzenie o nast?puj?cych parametrach poboru mocy: 850,0 W (Tryb pracy) / 12,0 W (Tryb gotowo?ci) / 4,5 W (Tryb u?pienia)

Odpowied?:

Tak.

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp. modyfikuje za??cznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 20 z zapisu Pobór pr?du (drukowanie) 750 W” na zapis

Pobór pr?du (drukowanie) 850 W”.

Pytanie 3:

Czy Zamawiaj?cy zaakceptuje urz?dzenie o maksymalnym miesi?cznym obci??eniu 110 000 wydruków?

Odpowied?:

Nie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiaj?cy zaakceptuje urz?dzenie wyposa?one w toner o wydajno?ci 14 100 wydruków?

Odpowied?:

Nie.

Pytanie 5:

W pozycji 1 – opis drukarki – Zamawiaj?cy wymaga oryginalnego wk?adu o wydajno?ci 15 000 stron. W punkcie 2 – toner Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania 2 szt. tonera do ka?dej drukarki. Czy w tych 2 sztukach zawarty jest toner z punktu pierwszego, czy te? z ka?d? drukark? nale?y dostarczy? w sumie 3 tonery o wydajno?ci 15 000 stron?

Odpowied?:

??cznie z ka?d? drukark? nale?y dostarczy? 3 tonery (w tym toner startowy w urz?dzeniu). Toner startowy mo?e mie? inn? wydajno?? ni? 15000 stron.

Pytanie 6:

Czy zamawiaj?cy zgodzi si? na zaoferowanie urz?dzenia nie wyposa?onego w emulacj? PCL 5c? jest to emulacja s?u??ca do obs?ugi wydruków kolorowych a przedmiotem zamówienia s? urz?dzenia monochromatyczne.

Odpowied?:

Tak.

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp. modyfikuje za??cznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 9 z zapisu J?zyk drukarki PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3” na zapis

J?zyk drukarki PCL 6, PDF, PostScript 3”.

Pytanie 7:

Czy zamawiaj?cy zgodzi si? na zaoferowanie urz?dzenia wyposa?onego w podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy oraz podajnik standardowy na 520 arkuszy? Aktualny wymóg tacy 1 na 100 arkuszy oraz tacy 2 na 550 arkuszy w znacznym stopniu ogranicza zakres produktów spe?niaj?cych specyfikacj?.

Odpowied?:

Patrz odpowied? pytanie nr 1.

Pytanie 8:

Czy zamawiaj?cy zgodzi si? na zaoferowanie urz?dzenia o poborze mocy podczas drukowania 770W? Aktualny wymóg w znacznym stopniu ogranicza zakres produktów spe?niaj?cych specyfikacj?.

Odpowied?:

Patrz odpowied? pytanie nr 2.

………………………………….

(podpis)


Odpowiedzi na pytania w formacie PDF
Nowy za??cznik nr 5 w formacie PDF
Spakowany nowy za??cznik nr 5 w formacie DOCXautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-10-25 15:15:13
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1220
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101181

Historia zmian artykułu