Lublin, dnia 26.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI S?D ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm242/4/16

Uczestnicy post?powania

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”

Zamawiaj?cy, dzia?aj?c zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmienia tre?? pkt XII b) 3) SIWZ: „w przypadku zaoferowania przez Wykonawc? drukarek ( pozycja - lp. 1 za??cznika nr 5 do SIWZ) posiadaj?cych (oprócz spe?nienia wymaga? okre?lonych w SIWZ) dodatkowo mo?liwo?ci rozszerzenia gwarancji producenta na okres 36-60 m-cy, ofercie zostanie przyznanych 40 pkt.”,

na, „w przypadku zaoferowania przez Wykonawc? drukarek ( pozycja - lp. 1 za??cznika nr 5 do SIWZ) posiadaj?cych (oprócz spe?nienia wymaga? okre?lonych w SIWZ) dodatkowo mo?liwo?ci rozszerzenia gwarancji producenta na okres 37-60 m-cy, ofercie zostanie przyznanych 40 pkt.”

Zamawiaj?cy nie przed?u?a terminu sk?adania ofert.


Modyfikacja w formacie PDF
Modyfikacja SIWZ w formacie PDF
Spakowana modyfikacja SIWZ w formacie DOCXautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-03-10 14:19:06
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1145
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101384

Historia zmian artykułu