Dnia 26.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI S?D ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm-242/4/16

Uczestnicy post?powania

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”.

W zawi?zku z otrzymaniem zapyta? do SIWZ, Zamawiaj?cy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, przekazuje ich tre?? wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiaj?cy dopu?ci zaoferowanie 30 szt. tonerów o wydajno?ci min. 30 000 stron A4 ka?dy zamiast 60 szt. tonerów o wydajno?ci 15 000 stron A4 ? Do??czenie do drukarki 1 tonera o wysokiej wydajno?ci u?atwi Zamawiaj?cemu przechowywanie i wp?ynie na zmniejszenie potrzebnego do tego celu miejsca a potencjalnym Wykonawcom umo?liwi zaoferowanie urz?dze? w bardzo konkurencyjnej cenie.

Odpowied?:

Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 5 do SIWZ minimaln? wydajno?? tonera na 15 000 stron, zatem tonery o wydajno?ci 30 000 stron s? dopuszczalne. Wymagana ilo?? tonerów 60 szt. pozostaje niezmieniona.

Pytanie 2:

Czy w wykazie dostaw Zamawiaj?cy zamiast 2 dostaw o warto?ci minimalnej 100 000,00 z?. brutto ka?da zaakceptuje 1 dostaw? urz?dze? drukuj?cych o warto?ci minimalnej 200 000,00 z? ?

Odpowied?:

Nie.

Zamawiaj?cy wymaga co najmniej 2 dostaw (drukarki, tonery), o warto?ci minimalnej 100.000,00 z?. brutto ka?da wraz z potwierdzeniem, ?e dostawy zosta?y wykonane nale?ycie.

Pytanie 3:

W jaki sposób Zamawiaj?cy chce okre?li? koszt wydruku w kryterium b) Parametry funkcjonalne skoro w formularzu cen nale?y poda? wy??cznie cen? jednostkow? netto tonera nie podaj?c ceny b?bna i/lub ceny zestawu naprawczego? W przypadku Zaoferowania Pa?stwu urz?dze? z oddzielnym tonerem i b?bnem kosztu wydruku przy tak skonstruowanym formularzu cen nie uda si? w sposób jednoznaczny wyceni?.

Odpowied?:

Wykonawca w za??czniku nr 1 pkt 2 do SIWZ okre?la wszystkie koszty niezb?dne do oceny oferty w kryterium Parametry funkcjonalne- koszty wydruku.

Pytanie 4:

Czy stwierdzenie: "mo?liwo?? rozszerzenia gwarancji producenta na okres" oznacza ?e cena drukarki w formularzu cen ma zawiera? gwarancj? na dany okres gwarancji czy tez wymagana jest gwarancja producenta na 12 m-cy?

Odpowied?:

Zamawiaj?cy wymaga gwarancji producenta na 12 miesi?cy. Za ewentualn? mo?liwo?? przed?u?enia gwarancji przyznawane s? dodatkowe punkty ale nie jest ono wymagane podczas dostawy urz?dzenia.

Pytanie 5:

W jaki sposób Zamawiaj?cy zweryfikuje czy zaoferowane drukarki b?d? posiada?y mo?liwo?? rozszerzenia gwarancji producenta na okres nawet do 60 m-cy ? Czy jest wymagane do??czenie do oferty o?wiadczenia producenta drukarek potwierdzaj?cego ten fakt?

Odpowied?:

Tak, chyba ?e producent publicznie oferuje rozszerzenie gwarancji na taki okres. W za??czniku nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 21 Wykonawca w kolumnie „Oferta Wykonawcy” podaje okres gwarancji producenta jakim obj?ta jest drukarka np. 12 m-cy, 24 m-ce oraz podaje czy producent przewiduje mo?liwo?? (opcja) przed?u?enia gwarancji o ….. m-cy.

Pytanie 6:

Zgodnie z informacjami zawartymi w kryterium b) Parametry funkcjonalne w przypadku zaoferowania przez Wykonawc? drukarek posiadaj?cych dodatkowo mo?liwo?? rozszerzenia gwarancji producenta na okres 36 miesi?cy zostanie przyznane:

a) zgodnie z podpunktem 2 - 20 pkt.

b) zgodnie z podpunktem 3 - 40 pkt.

czyli dla takiego samego okresu gwarancji dwie ró?ne ilo?ci punktów.

Prosz? o wyja?nienie powy?szej nie?cis?o?ci.

Odpowied?:

Zamawiaj?cy, dzia?aj?c zgodnie z art. 38 ust. 4 pzp, zmieni? tre?? pkt XII b) 3) SIWZ, informacja na stronie internetowej.

Pytanie 7:

Wed?ug jakich cen: listowych publikowanych przez producenta, publikowanych w porównywarkach internetowych, serwisowych – oferowanych przez autoryzowane serwisy b?bna lub zestawu naprawczego dla zaoferowanych drukarek Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? oceny kosztu wydruku?

Odpowied?:

Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? oceny kosztu wydruku na podstawie o?wiadczenia Wykonawcy z?o?onego na za??czniku nr 1 do SIWZ. Koszt wydruku winien by? podany przez Wykonawc? na podstawie bie??cych cen rynkowych z zachowaniem art. 90 pzp.

Pytanie 8:

Czy zamawiaj?cy zagwarantuje u?ywanie oryginalnych materia?ów eksploatacyjnych: tonerów, b?bnów lub zestawów naprawczych przez zadeklarowany przez oferentów okres gwarancji np. 60 m-cy?

Odpowied?:

Dla celów wyliczenia kosztów eksploatacji nale?y za?o?y?, ?e u?ywane s? oryginalne materia?y eksploatacyjne.

………………………………….

(podpis)

Odpowiedzi na pytania w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 16:04:48
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1251
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102565

Historia zmian artykułu