Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 31 pa?dziernika 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/4/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 130.000,00 z? (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy z?otych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 31 pa?dziernika 2016 r. do godz. 08:30 wp?yn??o 7 ofert.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. j.

ul. Wolno?? 8 lok. 4 26-600 Radom

100.478,70

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya ?ele?skiego 5b 33-100 Tarnów

46.125,00

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka

ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

79.704,00

4

PPHU SMK Rados?aw Skiba

ul. W?dkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

93.951,46

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j.

Ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

105.718,50

6

POMAREX Andrzej Pomara?ski

ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

74.427,30

7

CORRADO Konrad Burczy?ski

Ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

73.098,90

 

3) Minimalny okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia spe?niaj? wszystkie z?o?one oferty.

4) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

5) Zap?ata wynagrodzenia zgodnie § 4 ust. 3 ogólnych warunków umowy, nast?pi po dokonaniu odbioru, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

                                                                            ………………………………….

Informacja z otwarcia ofert przetargowych w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 14:24:41
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmany kosmetyczne
Ilość wyświetleń artykułu: 1139
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101356

Historia zmian artykułu