Lublin, dnia 07.11.2016 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/16

 

 

OG?OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuj?,
?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostaw? sprz?tu komputerowego dla Wojewódzkiego S?du
Administracyjnego w Lublinie”
, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

 

MX Solution Sp. z o.o.

Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wroc?aw

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

 

lp.

Wykonawca

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya ?ele?skiego 5b, 33-100 Tarnów

59,02

40,00

99,02

2

ALLTECH Sp. j. Zdzis?aw Paj?k Artur Paj?k

 ul. Spó?dzielcza 33, 09-407 P?ock

Oferta odrzucona

3

ALTBIT Sp. z o.o.

ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna

Wykonawca wykluczony, oferta uznana za odrzucon?

4

MX Solution Sp. z o.o.

Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wroc?aw

60,00

40,00

100,00

5

POMAREX Andrzej Pomara?ski

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

59,30

40,00

99,30

6

GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 13/1, 64-410 Zielona Góra

56,59

40,00

96,59
Og?oszenie o wyborze w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-11-07 13:58:15
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1105
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102563

Historia zmian artykułu