Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 23 listopada 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/5/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cen? na „Dostaw? materia?ów biurowych dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 72.000,00 z? (s?ownie: siedemdziesi?t dwa tysi?ce z?otych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do godz. 08:30 wp?yn??y 3 oferty.

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

PLN

1

EUROBIURO Sp. z o.o. ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin

64.425,06

2

Przedsi?biorstwo Annex Sp. z o.o. ul. Rynek 10 23-235 Annopol

57.443,57

3

Agencja Handlowo-Us?ugowa WIDOK Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

59.030,23

3) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

4) Wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

………………………………….
autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-11-23 11:09:01
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 1051
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102677

Historia zmian artykułu