Lublin, dnia 25.11.2016 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/7/16

 

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

na us?ugi spo?eczne o warto?ci poni?ej 750 000 EURO, do których zastosowanie maj? przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

1.        Przedmiotem  zamówienia jest wykonywanie ca?odobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obs?uga urz?dze? ochrony technicznej Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie zlokalizowanego przy ul. M.C Sk?odowskiej 40 – zwanego obiektem chronionym, w sposób okre?lony w projekcie umowy, w instrukcji ochrony oraz w procedurze dzia?ania grupy interwencyjnej.

2.        Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego lub przes?a? listownie na adres:

Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

3.        Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 05 grudnia 2016 r. o godzinie 09.00

4.        Otwarcie ofert nast?pi w dniu 05 grudnia 2016 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, sala nr 215.

           

 

 

 

 

 

                                                         ………………………………….

Og?oszenie o zamówieniu w formacie PDF
SIWZ w formacie PDF
spakowana SIWZ w formacie DOCXautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-11-25 14:25:27
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1220
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100863

Historia zmian artykułu