Nr Prez/Adm – 242/6/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cen? na „?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania  dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 186.000,00 z? (s?ownie: sto osiemdziesi?t sze?? tysi?cy z?otych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 02 grudnia 2016 r. do godz. 08:30 wp?yn??y 2 oferty.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

PLN

1

EKO-BLASK W. Kot R. Dziwina Sp. j.
ul. Koncertowa 7/215 20-843 Lublin

206.197,20

2

PUH PERFEKT M. Ku?aga K. Lewandowska Sp. j.
ul. In?ynierska 5 20-484 Lublin

173.430,00

 

3) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

4) Wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej
grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 14:24:55
ilość wersji: 2
Ilość wyświetleń artykułu: 1013
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100783

Historia zmian artykułu