Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 05 grudnia 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/7/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?c post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie us?ug spo?ecznych na „Ca?odobow? ochron? fizyczn? osób i mienia WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 222.000,00 z?. (s?ownie: dwie?cie dwadzie?cia dwa tysi?ce z?otych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 05 grudnia 2016 r. do godz. 09:00 wp?yn??o 7 ofert.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

1

Multiservice Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3 H, 10-165 Olsztyn

14.216,38

2

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

18.749,30

3

PRYMAT Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Ryszard Krawczyk
ul. Wojciechowska 5a lok., 32 20-764 Lublin

21.648,00

4

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
BASMA SECURITY GUARD Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysi?clecia 60/62, 01-424 Warszawa

18.733,25

5

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46 20-713 Lublin

16.238,61

6

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

Agencja Ochrony Kowalczyk MK Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

 

222.867,14

7

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. ?l??na 118, 53-111 Wroc?aw

18.451,51

 

3) Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

Wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej
grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
                                     

                                    

                                                                                           ………………………………….Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 14:25:52
ilość wersji: 2
Ilość wyświetleń artykułu: 1159
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102567

Historia zmian artykułu