OG?OSZENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 23.11.2016 r. do zamawiaj?cego w trybie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie? publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, wp?yn??o pismo o ponowne zbadanie ofert i odrzucenie oferty SUNTAR Sp. z o.o. jako niezgodnej z tre?ci? specyfikacji. Zgodnie z art. 181 ust. 2 pzp Zamawiaj?cy uniewa?ni? czynno?? wyboru oferty, przeprowadzi? post?powanie wyja?niaj?ce i dokona? ponownej oceny ofert.

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 1 pzp uprzejmie informuj?,
?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego S?du
Administracyjnego w Lublinie”
, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

 

CORRADO Konrad Burczy?ski

ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

 

 

Pf 40%

 

 

 

lp.

Wykonawca

Gwarancja 12-36 m-cy

Gwarancja 37-60 m-cy

Koszt wydruku

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. j. ul. Wolno?? 8 lok. 4 26-600 Radom

20

40

40

43,65

40,00

83,65

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya ?ele?skiego 5b 33-100 Tarnów

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka

ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

20

40

0

55,03

24,00

79,03

4

PPHU SMK Rados?aw Skiba

ul. W?dkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

20

40

0

46,68

24,00

70,68

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j.

ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

20

40

20

41,49

32,00

73,49

6

POMAREX Andrzej Pomara?ski

 ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

20

40

10

58,93

28,00

86,93

7

CORRADO Konrad Burczy?ski

ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

20

40

30

60,00

36,00

96,00

 

Og?oszenie w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 14:23:06
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1108
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101416

Historia zmian artykułu