Nr Prez/Adm – 242/7/16

OG?OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuj?, ?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie us?ug spo?ecznych na „Ca?odobow? ochron? fizyczn? osób i mienia WSA w Lublinie”, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 lp.

Wykonawca

Ilo?? punktów

1

Multiservice Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3 H, 10-165 Olsztyn

-------

2

PPUH PRA-MED PLUS Anna Prasek
ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom

86,61

3

PRYMAT Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Ryszard Krawczyk
ul. Wojciechowska 5a lok. 32, 20-764 Lublin

 

75,01

4

BASMA SECURITY Sp. z o.o.
BASMA SECURITY GUARD Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysi?clecia 60/62, 01-424 Warszawa

86,68

5

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

100,00

6

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

Agencja Ochrony Kowalczyk MK Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

 

87,43

7

Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. ?l??na 118, 53-111 Wroc?aw

88,01

 

Og?oszenie w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-12-13 14:02:05
ilość wersji: 3
Ilość wyświetleń artykułu: 1200
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101359

Historia zmian artykułu