Lublin, dnia 16.12.2016 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/4/16

 

OG?OSZENIE O UNIEWA?NIENIU CZYNNO?CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  ORAZ  O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie informuje, i? uniewa?nia czynno?? wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2016 r.

 

UZASADNIENIE

Dnia 16.12.2016 r. Zamawiaj?cy powzi?? informacj?, ?e w przypadku oferty firmy Pomarex Andrzej Pomara?ski oraz Corrado Konrad Burczy?ski omy?kowo zosta?y wzi?te do obliczenia kosztu wydruku w kryterium oceny ofert – parametry funkcjonalne, ceny netto z za??cznika nr 1 do SIWZ zamiast ceny brutto. Zamawiaj?cy dokona? oblicze? z zastosowaniem poprawnych danych i ponowie oceni? oferty. W wyniku powtórnej czynno?ci oceny ofert na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie? publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp zawiadamia, ?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie”, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

CORRADO Konrad Burczy?ski

ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin

Cena: 73.098,90 z?.

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

Pf 40%

lp.

Wykonawca

Gwarancja 12-36 m-cy

Gwarancja 37-60 m-cy

Koszt wydruku

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. j. ul. Wolno?? 8 lok. 4 26-600 Radom

20

40

40

43,65

40,00

83,65

2

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya ?ele?skiego 5b 33-100 Tarnów

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

20

40

0

55,03

24,00

79,03

4

PPHU SMK Rados?aw Skiba ul. W?dkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

20

40

10

46,68

28,00

74,68

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j. ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

20

40

30

41,49

36,00

77,49

6

POMAREX Andrzej Pomara?ski ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

20

40

0

58,93

24,00

82,93

7

CORRADO Konrad Burczy?ski Ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

20

40

20

60,00

32,00

92,00

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-12-16 13:23:43
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: poprawka do linku
Ilość wyświetleń artykułu: 1157
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100818

Historia zmian artykułu