Lublin, dnia 06.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/17

 

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

na us?ugi spo?eczne o warto?ci poni?ej 750 000 EURO, do których zastosowanie maj? przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

1.        Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów wraz z us?ug? odbioru korespondencji od Zamawiaj?cego.

2.        Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena ofertowa

60%

2.

Liczba placówek w województwie lubelskim

40%

 

3.        Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego lub przes?a? listownie na adres:

Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Sk?odowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

4.        Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 14.03.2017 r. o godzinie 09.00

5.        Otwarcie ofert nast?pi w dniu 14.03.2017 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, sala nr 15.

           

 

 

 

                                                         ………………………………….

Og?oszenie o zamówieniu w formacie PDF
SIWZ w formacie PDF
Za??cznik nr 3 do SIWZ w formacie PDF
Spakowana SIWZ w formacie MS Office
Spakowany za??cznik nr 3 do SIWZ w formacie MS Officeautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-03-06 14:11:04
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 996
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102667

Historia zmian artykułu