Dnia 10.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/17

WYKONAWCY

zainteresowani udzia?em

w post?powaniu

 

Dotyczy: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na „?wiadczenie us?ug pocztowych dla WSA w Lublinie”

 

W zawi?zku z otrzymaniem pytania do SIWZ, Zamawiaj?cy  na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej pzp.  przekazuje jego tre?? wraz z odpowiedzi?:

 

Pytanie:

Dotyczy SIWZ pkt 10.1. i 10.2. oraz Za??cznika nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia umowy pkt 4.1. i 4.2.

Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek. W definicji us?ugi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mie?ci si? dor?czenie przesy?ek - op?aconych przez nadawców i nadchodz?cych do Zamawiaj?cego. Dodatkowo Zamawiaj?cy okre?la wczesnoporanne godziny dor?czenia, które nie uwzgl?dniaj? procesów pocztowych zachodz?cych przed faz? dor?czenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdzia? materia?u na rejony dor?cze?, uzupe?nienie odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej fazy dor?czenia do siedziby Zamawiaj?cego, która b?dzie wynika?a z obs?ugi rejonu dor?cze? dla danej lokalizacji. Ka?de ponadstandardowe wymaganie dot. godzin dor?czania korespondencji do Zamawiaj?cego powoduje konieczno?? dostosowania ca?ej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-organizacyjne, co niejednokrotnie mo?e by? niemo?liwe. Przepisy Prawa pocztowego obliguj? Wykonawc? do ?wiadczenia us?ug pocztowych w sposób jednolity na porównywalnych warunkach.

Bior?c pod uwag? dotychczasow? wspó?prac? wnosimy o zmian? godzin dor?czenia - od 7.30 do godz. 10.

 

Odpowied?:
Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zmian? pkt 10.1 i 10.2 SIWZ oraz pkt 4.1 i 4.2 Za??cznika nr 4 do SIWZ
.

 

 

                                                                            ………………………………….Informacja o modyfikacji w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-09-29 13:50:59
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: modyfikacja odno?nika
Ilość wyświetleń artykułu: 941
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101223

Historia zmian artykułu