Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 14 marca 2017 r.

Nr Prez/Adm – 242/3/17

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie, prowadz?cy post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie us?ug spo?ecznych na „?wiadczenie us?ug pocztowych dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezw?ocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

 

1.        Zamawiaj?cy bezpo?rednio przed otwarciem ofert poda? kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 330.000,00 z?. (s?ownie: trzysta trzydzie?ci tysi?cy z?otych).

2.        W wyznaczonym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 09:00 wp?yn??a 1 oferta:
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa,

cena oferty – 328.699,05 z?., termin wykonania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., liczba placówek pocztowych na terenie województwa lubelskiego – 453.

 

3.        Ofert z?o?onych po terminie nie stwierdzono.

 

Bior?c pod uwag?, ?e wp?yn??a 1 oferta Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia o?wiadczenia o przynale?no?ci do grupy kapita?owej na za??czniku nr 5 do SIWZ.

                             

 

      

                                                                                           ………………………………….Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-03-14 13:05:07
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 900
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100780

Historia zmian artykułu