Lublin, dn. 30 marca 2017 r.

Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Nr Prez/Adm – 242/3/17

 

 

INFORMACJA

 

 

Zamawiaj?cy na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego polegaj?cego na ?wiadczeniu us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie firmie:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
00-940 Warszawa

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-03-30 13:54:20
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 929
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100810

Historia zmian artykułu