Nowelizacja Kodeksu post?powania administracyjnego i Prawa o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi

W dniu 1 czerwca 2017 r. wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks post?powania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935).

Ustawa istotnie zmienia szereg przepisów reguluj?cych post?powanie przed organami administracji publicznej i wprowadza nowe instytucje prawne, np. milcz?ce za?atwienie sprawy, mediacj? oraz post?powanie uproszczone.

Wspomnian? ustaw? zosta?a zmieniona równie? ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi w celu dostosowania jej regulacji do znowelizowanych przepisów k.p.a. Przede wszystkim ustawodawca wprowadzi? obok skargi nowy ?rodek prawny tj. sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., a zatem od tzw. decyzji kasatoryjnej (uchylaj?cej zaskar?on? decyzj? i przekazuj?cej spraw? organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania). Zmianie uleg?y równie? przepisy dotycz?ce mediacji poprzez rozbudowanie i doprecyzowanie zasad prowadzenia post?powania mediacyjnego oraz przyj?cie regu?y, i? takie post?powanie prowadzi mediator wybrany przez strony. Znowelizowane zosta?y przepisy ustawy procesowej reguluj?ce kwestie zwi?zane z wnoszeniem skargi do s?du administracyjnego. Jako przyk?ad mo?na wskaza?: art. 52 § 3 p.p.s.a. który stanowi, ?e je?eli stronie przys?uguje prawo do zwrócenia si? do organu, który wyda? decyzj?, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona mo?e wnie?? skarg? na t? decyzj? bez skorzystania z tego prawa, art. 53 § 4, który ?agodzi skutki z?o?enia skargi bezpo?rednio w wojewódzkim s?dzie administracyjnym, czy te? art. 53 § 2a, w my?l którego w przypadku innych aktów, je?li ustawa nie przewiduje ?rodków zaskar?enia – skarg? mo?na wnie?? w ka?dym czasie.

link do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks post?powania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-06-09 08:53:19
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 957
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102674

Historia zmian artykułu